Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ITHOPE s.r.o

Upravujúce zmluvné vzťahy s podnikateľmi

 1. Zmluvné strany

poskytovateľ

Poskytovateľom je obchodná spoločnosť ITHOPE s.r.o

so sídlom: Viniční 3587/216, Brno-Židenice 615 00

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 60332

IČ: 28309952, DIČ CZ28309952

Bankové spojenie: účet č. 2300062210/2010 vedený u Fio banka, as

Kontaktný email: ithope@ithope.sk

Webové / internetové stránky: www.ithope.sk

ďalej len „poskytovateľ“

klient

Klientom sa rozumie právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti vstupuje s poskytovateľom do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je poskytovanie služieb špecifikovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami klientovi zo strany poskytovateľa.

ďalej len „klient“

Predmet Všeobecných obchodných podmienok

 1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ITHOPE sro (ďalej len „VOP“) upravujú všetky právne vzťahy medzi poskytovateľom a klientom pri poskytovaní týchto služieb:
 2. programátorské práce
 3. webhosting
 4. registrácia a správa domén
 5. prenájom a správa serverov
 6. prenájom a predaj software (a obdobných predmetov nehmotnej povahy)
 7. analýza a poradenstvo, SE a optimalizácia
 8. ďalšie poskytované služby (najmä webdesign, logodesign, copywriting a pod.)

(Ďalej len „služby“)

 •  
  1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom sa riadi zmluvou o dielo uzatvorenou podľa ustanovenia § 2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). Tieto VOP, ktoré sú dostupné na internetovej adrese http://www.ITHOPE.cz/cs/dulezite-dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a obe strany okamihom uzavretia zmluvy definovaným v čl. 7.1 týchto VOP dávajú najavo, že sa s týmito VOP oboznámili a súhlasí s ich znením ku dňu uzavretia zmluvy medzi zmluvnými stranami.
  2. Zmluvný vzťah vznikajúci medzi poskytovateľom a klientom sa riadi zmluvou špecifikovanou v čl. 2.2, VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, a v otázkach týmito dokumentmi neupravených ustanoveniami Občianskeho zákonníka a nadväzujúcich predpisov.
  3. Ak je v rozpore ustanovenia týkajúce sa určitej služby podľa bodu 2.1 VOP so všeobecnými ustanoveniami VOP, má prednosť ustanovenie upravujúce danú službu.
  4. Predmetom zmluvného záväzku je povinnosť poskytovateľa poskytovať, resp. poskytnúť klientovi pri splnení podmienok ustanovených zmluvou a VOP služby uvedené v bode 2.1 a povinnosť klienta za tieto služby zaplatiť.
  5. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je tiež Cenník spoločnosti ITHOPE sro v znení ku dňu uzatvorenia zmluvy medzi poskytovateľom služby a klientom.
  6. Výnimky z VOP a individuálne podmienky spolupráce je možné dojednať na základe vzájomnej dohody, a to iba písomnou formou.

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ sa pri spracovaní dát riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Poskytovateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
  1. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na implementáciu objednané služby či zabezpečenie jej prevádzky je povinný poskytnúť poskytovateľovi niektoré svoje osobné údaje (napr. Rodné číslo alebo číslo osobného dokladu, bez ktorých nie je možné registráciu domény u registrátora vykonať). Poskytovateľ je oprávnený požadovať od klienta oznámenie týchto osobných údajov iba vtedy, kedy to prevedenie klientom objednané služby nevyhnutne vyžaduje, a využiť ich len spôsobom, ktorý vyplýva z účelu ich poskytnutia, tj. Realizácia objednané služby.
  1. V prípade zriadenia objednané služby a jej prevádzky má poskytovateľ právo použiť osobné údaje poskytnuté klientom v tejto súvislosti nasledujúcim spôsobom:
 2. Použitie pre komunikáciu s klientom.
 3. Tretím stranám poskytnúť údaje, ktorých oznámenie je nutné pre vykonanie služby (napríklad pri registrácii domény), zabezpečenie prevádzky objednané služby (najmä komunikácia so správcami doménových mien).
 4. Použitie pre personifikáciu stránok čerpaných služieb, najmä zasielanie noviniek a uvedenie v referenciách.
  1. Správcom doménových mien je poskytovateľ povinný poskytnúť len údaje vyžadované správcovia doménových mien.
  1. Klient súhlasí s tým, že po vykonaní registrácie domény môžu byť niektoré údaje o majiteľovi uvedené vo verejne dostupných informáciách o doménach. V prípade záujmu je možné s poskytovateľom individuálne dohodnúť uvedenie informácií poskytovateľa a skrytie údajov skutočného klienta doménového mena.
  1. Klient výslovne súhlasí s použitím osobných údajov všetkými spôsobmi uvedenými v tomto článku VOP a spôsoby dovolenými právnym poriadkom SR.
  1. Klient v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, udeľuje poskytovateľovi ako správcovi dobrovoľne a až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním všetkých poskytnutých osobných údajov , pričom bol poučený a berie na vedomie, že má práva podľa ustanovenia § 11 a 21 uvedeného zákona, tj., najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek na adrese poskytovateľa odvolať, má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, blokovanie nesprávnych osobných údajov a pod. Klient berie na vedomie, že u niektorých ďalej špecifikované služieb nie je možné po odobratí súhlasu so spracovaním osobných údajov najmä podľa čl. 3.2 týchto VOP v poskytovaní služby pokračovať, a tiež že zmena týchto osobných údajov môže byť v niektorých prípadoch spoplatnená zo strany tretích osôb (prevádzkovateľov domén pod.).

Špecifikácie jednotlivých služieb

0. programátorské práce

 •  
  • Služba Programátorské práce umožňuje klientovi objednať si u poskytovateľa vytvorenie určitého programu v rôznych programovacích jazykoch. Ide najmä o tvorbu webových stránok, tvorbu webových či desktopových aplikácií, rôznych ERP, CRM a ďalších systémov, ďalej údržbu a opravy starších aplikácií, prípadne ďalších programovacích prác podľa zadania klienta.
 • webhosting
  • Webhostingové služby (ďalej len „webhosting“) sa rozumie:
 • dátový priestor na serveroch poskytovateľa,
 • prístup pomocou protokolu ssh / FTP,
 • prevádzka emailových účtov s možnosťou ich správy,
 • prevádzka databázového servera MySQL
 • prevádzka webového servera s podporou skriptovacích jazykov PHP
 • zálohovanie a technická podpora.
  • Veľkosť dátového priestoru a presné parametre služieb sú uvedené na internetových stránkach poskytovateľa.
  • Webhosting klient vedie a spravuje v administračnom prostredí Froxlor alebo inom vhodnom administračnom prostredí, ktoré je súčasťou webhostingové služby.
  • Služba registrácia a správa domén
   • Klientom služby registrácia a správa domén v zmysle týchto VOP je každý, kto si u poskytovateľa objedná registráciu, predĺženie, preregistrácii alebo zmenu u domény. Klientom môže byť buď osoba vykonávajúca objednávku, sprostredkovateľ objednávky, majiteľ domény alebo iná osoba s užívacím právom k doméne.
   • Doménové meno má klient prenajatej k užívaniu za odplatu od správcu doménového mena (príslušného registrátora) či od poskytovateľa.
  • Prenájom a správa serverov
   • Služba Prenájom a správa serverov umožňuje klientovi prenajať si časť servera alebo celý server, ktorý je vo vlastníctve poskytovateľa, a na tomto priestore prevádzkovať aplikácie.
  • Prenájom a predaj software
   • Služba Prenájom a predaj software umožňuje klientovi získanie licencie k zvolenému typu software, a to v rovnakom rozsahu, ako by bola nakupovali priamo od autora softvér.
  • Analýza a poradenstvo, SE a optimalizácia
   • Služba Analýza a poradenstvo, SE a optimalizácia umožňuje klientovi získať časť odborných znalostí, alebo ich aplikácii.
  • design
   • Službou Design ponúka poskytovateľ klientovi vytvorenie dizajnu (logá, webových stránok a pod.) Na základe klientovho požiadavke, a to vrátane získania príslušnej licencie k autorskému dielu.
  • copywriting

4.7.1 Pri vykonávaní služby Copywriting je poskytovateľom klientovi poskytované spracovanie profesionálnych textov pre webové stránky s dôrazom na odbor podnikania klienta a kľúčové slová, ktoré sa k tomuto odboru vzťahujú.

Prevádzkový poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Po uzavretí zmluvy a splnili ďalšie podmienok podľa VOP (napríklad uhradenie zriaďovacieho poplatku alebo ceny služby alebo doručenie všetkých potrebných dokumentov alebo súhlasov) je klientovi zriadená a sprevádzkovaná objednaná služba.
 3. Poskytovateľ zaistí prevádzku služieb tak, ako vyplýva z ich špecifikácie týmito VOP, príp. podľa špecifikácie klienta objednané služby, vždy s najvyšším úsilím na zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využiteľnosti.
 4. Poskytovateľ zaistí pri všetkých ponúkaných služieb, ktoré poskytuje, nepretržitý servis a dohľad.
 5. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu bude objednaný typ služby alebo objednaná doplnková služba k objednanej službe zriadená až po prijatí zriaďovacie platby na účet poskytovateľa podľa VOP. Zriaďovacie platbou sa rozumie prvá platba uskutočnená pred začatím užívania služby, ktorej výška je špecifikovaná najmä v potvrdení o uzatvorení zmluvy doručené budúcemu klientovi. Uhradenie zriaďovacie platby včas a v plnej výške je nevyhnutnou podmienkou pre sprevádzkovanie objednaných služieb. V prípade neuhradenia zriaďovacie platby do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy sa objednávka považuje za neuskutočnenú a Zmluva sa ruší od počiatku.
 6. Zároveň klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak neobnoví prevádzka zavedených služieb vykonaním úhrady ich prevádzky na ďalšie obdobie, má poskytovateľ právo k zastaveniu ich prevádzky a následnému zrušeniu bez nároku na akúkoľvek náhradu podľa VOP, pričom klient nesie sám plnú zodpovednosť za škodu či ujmu, ktorá mu bude v dôsledku jeho konania a následného odpojenia služby spôsobená.
 7. V prípade úplnej alebo čiastočnej nefunkčnosti služby zaistí poskytovateľ v rámci svojich možností bez zbytočného odkladu po oznámení nefunkčnosti znovuobnovenie funkčnosti.
 8. Pokiaľ nie je v špecifikácii služby uvedené inak, neposkytuje k nej poskytovateľ bezplatná skúšobná doba.
 9. Pre vybrané služby poskytovateľ zabezpečuje ich on-line monitoring. K údajom z monitoringu má on-line prístup každý klient, ktorý využíva službu, ku ktorej sa monitoring vzťahuje.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo operatívne prevádzať nutné zásahy na svojej sieti a na svojom hardvérovom a softvérovom vybavení, ktorých pomocou prevádzku služieb zaisťuje. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade zistenia akéhokoľvek závažného problému (napr. Požiar atp.), Ktorý ohrozuje osoby a / alebo funkčnosť prevádzkovaných služieb a / alebo siete, má poskytovateľ právo okamžite a úplne zastaviť prevádzku poskytovaných služieb tak, aby bolo možné bez zbytočného odkladu odstrániť príčinu problému. Klient sa zaväzuje poskytnú poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na odstránenie takéhoto problému. Zároveň má poskytovateľ právo v prípade takejto situácie informovať klienta o všetkých skutočnostiach až po zaistenie bezpečnosti osôb a prevádzky.
 11. Poskytovateľ neručí klientom ani tretím osobám za žiadne straty finančného, ​​materiálneho alebo iného charakteru, spôsobené nefunkčnosťou alebo prerušením poskytované služby, poškodením alebo stratou dát či poškodením serverov, softvér alebo hardvér. Služba poskytovaná prostredníctvom siete Internetu sama o sebe vylučuje (vzhľadom k technickej podstate Internetu) možnosť akejkoľvek záruky za vlastnú prevádzku, teda napríklad dosiahnuteľnosti webových stránok z ktoréhokoľvek miesta pripojenia, doručiteľnosti e-mailov, zabezpečenie prevádzky internetového pripojenia a zachovanie súkromia.
 12. Poskytovateľ komunikuje s klientom predovšetkým prostredníctvom svojich internetových stránok www.ITHOPE.cz, ďalej pomocou e-mailu či telefónu.
 13. Klient s poskytovateľom komunikuje bežnou e-mailovou poštou, bežnou listové poštou, prostredníctvom chatu, faxu či telefónu s ohľadom na typ zákazníckej podpory, ktorú klient u svojej služby využíva.
 14. Poskytovateľ môže pre zabezpečenie požiadavky klienta, hlavne. Akéhokoľvek zásahu do klientovho klientskeho účtu a / alebo v ňom evidovaných služieb, vyžadovať zo strany klienta autorizovaný spôsob komunikácie alebo zaslanie žiadosti doporučeným listom s úradne overeným podpisom klienta. V prípade nedodržania nutné autorizácie má poskytovateľ právo požiadavku na zmenu odmietnuť.
 15. Ak klient svojim prílišným využívaním svojich služieb obmedzuje ostatných užívateľov, tzn. využíva objednaných služieb takým spôsobom, že týmto užívaním znižuje kvalitu služieb používaných inými klientmi či užívateľmi služieb, je poskytovateľ oprávnený aplikovať FUP (Fair User Policy) a klientovi primerane obmedziť rozsah či kvalitu služieb.
 16. Prístupové údaje a Zákaznícky účet
 17. K niektorým službám môže poskytovateľ zriadiť zákaznícky účet. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny internetové stránky s rozhraním zákazníckeho účtu, túto zmenu sa zaväzuje oznámiť klientovi na jeho e-mail aspoň týždeň vopred. Klient sa pre prihlásenie do zákazníckeho účtu preukazuje svojimi prihlasovacími údajmi (login a heslo). Niektoré zmeny u poskytovaných služieb či iné úkony môžu vyžadovať použitie iných webových stránok, formulárov či ďalších prostriedkov, ktoré pre túto službu alebo situáciu stanovuje poskytovateľ.
 18. Zmeny v kontaktoch v zákazníckom účte klienta u poskytovateľa možno meniť on-line po prihlásení do zákazníckeho účtu.
 19. K zriadenému zákazníckemu účtu klient získa prístupové údaje od poskytovateľa nutné k využívania služby.
 20. Klient nesie plnú zodpovednosť za všetko, k čomu na jeho zákazníckom účte dôjde v súvislosti so zistením klientovho prihlasovacieho mena a hesla inou osobou, ktoré nebude spôsobené zavinením poskytovateľa. Klient berie na vedomie, že ním použité heslo musí spĺňať pravidlá všeobecnej bezpečnosti hesiel najmä ohľadom dĺžky, použitých znakov a pod.
 21. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prihlasovacích údajov klienta alebo osobných údajov klienta či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku služby alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov a služieb, ak toto zneužitie nespôsobil sám poskytovateľ.
 22. Za zneužitie týchto údajov zo strany poskytovateľa nemôže byť považované ich zaslanie klientovi na ním uvedený kontaktný e-mail po zriadení služby, ani ich opätovné zaslanie či oznámenia klientovi po tom, čo o ich opakované oznámení požiada a bude dostatočným spôsobom overená oprávnenosť jeho požiadavke.
 23. Pre prípad, že klient nemá zriadený zákaznícky účet a podľa VOP alebo Zmluvy má byť čokoľvek zaslané na tento zákaznícky účet, bude mu toto zaslané na email, ktorý zákazník poskytovateľovi oznámil v súvislosti s uzavretím Zmluvy ako email pre doručovanie a komunikáciu.
 24. Zákaznícka podpora
 25. Zákaznícka podpora je súčasťou poskytovaného servisu, zabezpečuje všetku komunikáciu s klientmi a prijíma ich požiadavky, otázky a pripomienky.
 26. Prevádzka zákazníckej podpory je u jednotlivých služieb zabezpečovaný v súlade a v rozsahu s ponúkanými službami.
 27. Zákaznícka podpora nie je povinná riešiť požiadavky nad rámec zákazníckej podpory. Zákaznícka podpora nie je technickou podporou pre klienta.
 28. výpadok
 29. Výpadkom sa nazýva stav, kedy sú servery poskytovateľa nedostupné alebo neschopné zobrazovať obsah.
 30. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť (a preto neposkytuje kompenzácie) za poruchy a výpadky v prevádzke služieb, ktoré preukázateľne sám nespôsobil a ktoré mu bránia v splnení jeho povinnosti. Ide najmä o poruchy, závady a odstávky:

a) spôsobené technickým alebo iným problémom niektorého subdodávateľa,

b) vyplývajúce zo zásahov, ktoré spôsobuje niektorý z klientov poskytovateľa,

c) ktorých príčinou je vyššia moc.

 1. V prípade prerušenia alebo nefunkčnosti služby v rozsahu dlhšom, než je stanovené pri jednotlivých služieb, nemá klient vzhľadom na špecifickú povahu poskytovaných služieb nárok na náhradu škôd (vrátane nároku na náhradu ušlého zisku) súvisiacich s akýmkoľvek výpadkom alebo prerušením prevádzky poskytovaných služieb, ktoré klientovi alebo tretím osobám vzniknú nefunkčnosťou serveru, poškodením, stratou alebo únikom dát.
 2. Pre prípad, že výpadok služby zaviní poskytovateľ, má klient nárok na kompenzáciu neuskutočneného prevádzky, a to v rozsahu počtu hodín, po ktorej služba nebola funkčná. Táto kompenzácia bude poskytnutá tak, že o počet hodín neuskutočneného prevádzky služby bezplatne predĺži poskytovanie služby uvedené pri jednotlivých služieb.
 3. Nárok na kompenzáciu nemá odkladný účinok a nezbavuje klienta povinnosti uhradiť bežné platby spojené s prevádzkou služby, ktoré mu budú pred, v priebehu alebo po skončení výpadku, na ktorý uplatňuje reklamáciu, vyfakturované.
 4. Kompenzácia môže mať po dohode medzi poskytovateľom a klientom inú formu.
 5. Na kompenzáciu klient nemá nárok, pokiaľ z jeho strany neboli riadne a včas uhradené všetky platby za všetky poskytované služby poskytovateľom, Zmluva je vypovedaná či iným spôsobom ukončená, alebo je služba nefunkčná kvôli predchádzajúcemu konanie klienta alebo klient písomne ​​preukázateľným spôsobom nevykoná reklamáciu nefunkčnosti (výpadku) služby spôsobom podľa čl. 5.11 VOP najneskôr do 24 hodín od okamihu, keď sa služba stane nefunkčný či nedostupná.
 6. Za začiatok výpadku pre určenie rozsahu poskytnuté kompenzácie je považovaný okamih jej nahlásenia klientom poskytovateľmi spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo okamih zistenie výpadku poskytovateľom, pričom rozhodný pre určenie okamihu začiatku výpadku je fakt, ktorý z uvedených skutočností nastane skôr. Za koniec výpadku je považovaný okamih obnovenie služby so základnými parametrami
 7. V prípade výpadku spôsobeného najmä dôvody špecifikovanými v čl. 5.4.2. týchto VOP, informuje poskytovateľ klienta o tomto výpadku operatívne. Riešenie vzniknutej situácia má však pred touto informačnej povinností prednosť.
 8. odstávka
 9. Poskytovateľ si vyhradzuje za účelom zníženia pravdepodobnosti výpadku a zvýšenie bezpečnosti prevádzky právo previesť u každej služby plánovanú odstávku v rozsahu uvedenom na internetových stránkach poskytovateľa.
 10. Odstávka slúži predovšetkým na vykonanie nutných bezpečnostných upgrade softwaru a údržbu, opravu či výmenu hardvéru alebo iných technických zariadení potrebných na prevádzku danej služby.
 11. Poskytovateľ informácie o odstávkach, u ktorých predpokladá potrebný zásah do hardvér alebo softvér strojov, na ktorých je niektorá z ponúkaných služieb prevádzkovaná alebo ktoré s prevádzkou služby bezprostredne súvisia, a pokiaľ tento zásah obmedzí funkčnosť služby v jednorazovom rozsahu dlhšom ako 30 minút, zverejňuje na svojich internetových stránkach, a to najneskôr 24 hodín pred začatím plánovanej odstávky, alebo ju oznámi bez zbytočného odkladu klientovi iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom, telefonátom či faxom).
 12. Ak klient vopred vyžaduje navyše zasielanie týchto informácií, bude mu správa odoslaná na jeho kontaktný e-mail, ak bolo toto medzi stranami vopred dohodnuté.
 13. Poskytovateľ prevedie odstávku v najkratšej možnej miere a pokiaľ možno v čase nižšieho prevádzky (večerné a nočné hodiny, víkendy, sviatky).
 14. Z takto vykonaných odstávok klientovi v prípade vopred hlásené odstávky nevzniká žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu neuskutočneného prevádzky ani prípadných súvisiacich škôd.
 15. Porušenie prevádzkového poriadku klientom
 16. Poskytovateľ má právo na okamžité prerušenie poskytovania služby klientovi (aj bez predchádzajúceho upozornenia), ak sa klient dopustí (alebo má poskytovateľ dôvodné podozrenie, že sa dopustil či dopustí) porušenie prevádzkového poriadku bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu poskytovateľa tak, že ponúka obsah, zdieľa obsah , sťahuje obsah alebo využíva službu k obsahu:
 • ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, normami EÚ a platnými medzinárodnými dohovormi, ktorými je príslušná krajina viazaná,
 • ktorý propaguje potlačovanie Ústavou zaručených základných práv a slobôd u skupín, jednotlivcov alebo národov,
 • ktorý porušuje autorské, patentová, priemyselná alebo iné obdobné práva duševného vlastníctva,
 • ktorým dochádza k nelegálnemu získavanie alebo šírenie software (a iných počítačových programov) za účelom distribúcie (odplatné alebo neúplatné) tohto nelegálne získaného alebo distribuovaného software tretím osobám (napríklad warez, crack a podobné zamerania),
 • ktorý možno označiť ako spam, ktorý slúži na rozosielanie spamu, odkazuje na spam, pričom je z prevádzky vylúčené aj prevádzkovanie služieb klientom, ktorí sú spájanie či publikované v súvislosti s pojmom spam,
 • ktorý obsahuje nedovolené aplikácie a skripty, prípadne ktorý preťažuje databázové systémy (napr. použitie nevhodnej databázy, neoptimálne SQL dotazy, nevhodne indexovaná dáta a pod.) alebo spôsobuje zlú funkciu serverov,
 • ktorý preťažuje infraštruktúru a prípojné linky alebo hardvér poskytovateľa alebo prípadne iných osôb,
 • ktorý ohrozuje súkromie alebo bezpečnosť počítačových systémov iných klientov siete Internet alebo ohrozuje súkromie alebo bezpečnosť akýchkoľvek iných klientov siete Internet (napríklad prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod., ďalej pokusy o napadnutie či tzv. hacknutie servera alebo odcudzenia cudzích dát),
 • ktorý možno označiť ako hudobné, zvukové, obrazové, filmové a iné podobné súbory, ku ktorým klient nemá oprávnenie alebo autorské práva či iné práva k ich šíreniu a distribúciu,
 • ktorý je neprimerane využívaný ako download serveru alebo audiovizuálneho úložiska,
 • ktorý ponúka alebo šíri nezákonné pornografické materiály,
 • ktorý obsahuje akékoľvek informácie poškodzujúce dobré meno poskytovateľa a / alebo jeho pracovníkov,
 • ktorý je vlastníctvom poskytovateľa a klient ho šíri bez písomného súhlasu poskytovateľa,
 • ktorý je súčasťou poskytovanej služby klientovi, pričom klient nemá od poskytovateľa písomné povolenie na poskytovanie služby alebo jej časti tretím osobám,
 • ktorý môže vzbudiť dojem, že klient koná v mene poskytovateľa, hoci nie je oprávneným spolupracovníkom poskytovateľa,
 • ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzovaná akékoľvek práva tretích osôb,
 • ktorý je v rozpore s dobrými mravmi,
 • a ďalej čokoľvek, čo sa aj čiastočne môže zaradiť do vyššie uvedených kategórií, pričom rozhodnutie o porušení tohto odseku zo strany klienta je výhradne na uvážení poskytovateľa.
 1. V prípade, že sa klient dopustí konania vymenovaného v predchádzajúcich bodoch (bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa), zodpovedá za škodu a úhradu všetkých nákladov, ktoré poskytovateľovi v súvislosti s takýmto porušením zmluvných povinností vznikla.
 2. V prípade zistenia porušenia pravidiel prevádzkového poriadku (riadiaci sa VOP a zmluvou) alebo podozrenie z porušenia Zmluvy či VOP zo strany klienta má poskytovateľ okrem iného právo od Zmluvy okamžite odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia odstúpenia klientovi. V prípade, že odstúpenie bude odoslané na adresu klienta uvedenú poskytovateľovi v súvislosti s uzavretím Zmluvy ako kontaktná adresa či adresa pre doručovanie a klient si toto odstúpenie na tejto adrese nevyzdvihne, považuje sa odstúpenie za doručené uplynutím 15. dňa odo dňa odoslania odstúpenia.
 3. programátorské práce
  •  
   1. Programátorské práce, najmä webové stránky, ich považujú za riadne uskutočnené a klientovi odovzdané zaplatením faktúry v plnej výške, okamihom podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa toho, ktorý z týchto úkonov nastane skôr. V prípade, že klient odmietne odovzdávací protokol podpísať, považuje sa preberací protokol za podpísaný uplynutím 3 dní odo dňa, keď bol klient vyzvaný na podpis odovzdávacieho protokolu.
 4. webhosting
  •  
   1. Poskytovateľ zaistí na základe uzatvorenej zmluvy pre klienta:
 5. Nepretržitá prevádzka servera, na ktorom bude prevádzkovaná služba klienta, s výnimkou prípadov, keď nastanú, skutočnosti, ktoré nie sú poskytovateľom ovplyvniteľné a nemožno im predchádzať (napr. Zásah vyššej moci, výpadky verejných telekomunikačných sietí, odstávky elektrickej energie, výpadky prípojného bodu k internetu apod .), alebo úkony potrebné na zabezpečenie chodu služieb (pozri odstávky, bod 5.5 VOP)
 6. Nepretržitý dohľad nad vlastnými technickými prostriedkami, vrátane ich servisu a aktualizácie.
 7. Zodpovedajúce technickú podporu podľa typu poskytovanej služby.
  •  
   1. Nevyhnutnými náležitosťami objednávkového formulára je najmä meno a priezvisko, resp. obchodná firma klienta, fakturačná adresa, kontaktná adresa, kontaktný e-mail, typ služby podľa charakteristiky uvedené na webových stránkach poskytovateľa (Mini, Normal, Extra, FIT), obdobie, na ktoré má klient záujem službu predplatiť.
   2. Poskytovateľ je povinný v nevyhnutnej miere podľa svojich možností zabezpečovať službu pred narušením prevádzky 3. stranou. V prípade, že nastane situácia, kedy sa dostane do konfliktu riešenie bezpečnosti a rozsah ponúkaných služieb, má prednosť bezpečnosť služby.
   3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu v prípadoch, kedy je doménové meno v dobe čakania na úhradu platby za registráciu nového doménového mena u doménové autority registruje doménové meno iný subjekt. V prípade, že doména bude obsadená iným záujemcom, poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči klientovi, ktorý nemá nárok na vrátenie registračného poplatku, ani prípadné ďalšie náhrady nákladov spojené s úsilím o získanie domény. Tento poplatok bude v plnej výške použitý na uhradenie nákladov poskytovateľa spojených s úsilím o získanie domény, vo zvyšné výške sa považuje za cenu zbytočne vynaloženého úsilia poskytovateľa.
   4. Pre registráciu doménového mena používa poskytovateľ údaje poskytnuté klientom pri objednávke služby či uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za možné chyby spôsobené uvedením chybných údajov v objednávke.
   5. Poskytovateľ je oprávnený upozorniť klienta včas na skutočnosť, kedy sa blíži uplynutí času, na ktorú má klient predplatenú službu alebo doménové meno prostredníctvom elektronickej pošty zaslané na kontaktný e-mail poskytnutý klientom v súvislosti s uzavretím zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za vznik možné škody z prepadnutia doménového mena klienta.
   6. Poskytovateľ má právo zrušiť poskytnutú službu klientovi z dôvodu neuhradenia služby, v tomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú stratou dát klienta alebo stratou dostupnosti prevádzkovaných služieb.
   7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie vlastníckych práv klientom k ochranným známkam a porušenie zákona užívaním názvu domény, e-mailové adresy alebo iného označenia použitého klientom, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami tretích strán.
   8. V prípade, že poskytovateľ na základe objednávky už urobil potrebné kroky pre sprevádzkovanie objednané služby a vynaložil tak na sprevádzkovanie služby určité náklady, má právo požadovať od klienta manipulačný poplatok za zrušenie vybavené objednávky služby vo výške 500, – € a právo požadovať ďalšie úhradu nákladov presahujúcich uvedenú čiastku manipulačného poplatku, ktoré vznikli poskytovateľovi pri zrušení služby.
   9. Klient berie na vedomie, že pri zabezpečovaní služieb môže dôjsť k výpadku poskytovaných služieb, prípadne k strate dát. Klient je sám zodpovedný za bezpečnosť vlastné aplikácie a zálohovanie dát, a poskytovateľ za stratu dát nenesie zodpovednosť.
   10. Klient má právo požiadať poskytovateľa o poskytnutie prístupových údajov k administrácii webhostingu (najmä úprave zdrojového kódu, nastavenie a pod.). V takomto prípade nesie zodpovednosť za všetky úpravy, ktoré na základe poskytnutých prístupových údajov vykoná.
   11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zásahy vykonané klientom v prípade, že bol klientovi poskytnutý prístup k administrácii webhostingu podľa predchádzajúceho ustanovenia. Odstránenie chyby spôsobené klientom je v tomto prípade spoplatnené hodinovou sadzbou podľa platného cenníka poskytovateľa. V prípade urgentného riešenie chyby môže byť táto sadzba poskytovateľom zvýšená až na dvojnásobok.
 8. Registrácia a správa domén
  •  

Všeobecné ustanovenia

 1. Služba registrácia a správa domén je poskytovaná na prevádzku konkrétneho doménového mena.
 2. Klient pri objednaní tejto služby vždy poskytuje súhlas s pravidlami registrácie a prevádzky daného typu doménového mena (napr. Domény .SK podľa CZ NIC, domény .EU podľa EUR id a obdobne) a súčasne potvrdzuje, že sa s týmito pravidlami verejne dostupnými na stránkach prevádzkovateľov domén zoznámil.
 3. Všetky pokyny pre správu domény, objednávanie registráciou, predĺženie a zmien a ďalšie úkony spojené s doménou budú klientovi zaslané na jeho emailovú adresu, ktorú poskytovateľovi oznámil v súvislosti s uzavretím Zmluvy ako email pre doručovanie a komunikáciu s ním.
 4. Zmeny priamo v údajoch o doméne možno u niektorých domén vykonávať on-line na stránkach k tomu určených alebo prostredníctvom technickej podpory poskytovateľa, ktorú možno kontaktovať e-mailom či telefonicky.
 5. Poskytovateľ neručí za správnu delegáciu doménového názvu v koreňových DNS serveroch a za správne vedenie záznamov o doméne na všetkých ďalších DNS serveroch, ktoré sú na prevádzku domény potrebnej
 6. Klient nesie plnú zodpovednosť za to, akými spôsobmi je doménový názov využívaný a aké webové stránky a ďalšie služby sú prostredníctvom domény prevádzkované a poskytované.
 7. Poskytovateľ je v prípade dôvodného podozrenia, že prevádzkou konkrétneho doménového mena tvorí porušenie právnych predpisov či pravidlá registrácie a prevádzky daného typu doménového mena (napr. Na základe upozornenia od tretej osoby), oprávnený znemožniť klientovi používanie domény, vykonávanie zmien, predlžovanie alebo iným spôsobom zabrániť klientovi takéto porušenia, a to až do doby odstránenia či vyvrátenie podozrenia.
 8. V prípade akýchkoľvek súdnych či iných sporov medzi klientom či majiteľom domény a treťou stranou môže poskytovateľ na základe rozhodnutia príslušného orgánu znemožniť klientovi používanie domény, vykonávanie zmien, predlžovanie apod. Na základe súdneho či iného rozhodnutia príslušného orgánu môže byť doménové meno poskytovateľom zrušené či odňaté.

Registrácia domény

 1. Klient objednáva registráciu domény najmä vyplnením objednávkového formulára na webových stránkach www.ithope.sk. Náležitostí objednávky musí byť najmä názov registrované domény, obdobie, na ktoré má byť registrovaná, spôsob vykonania platby, spôsob informovania klienta (najmä o exspirácií domény), spôsob zasielania daňového dokladu, meno či názov firmy majiteľa domény, fakturačná adresa, kontaktná adresa a potrebné technické údaje (voľba DNS servera a pod.).
 2. Pre svoje informovanie a zasielanie daňových dokladov môže klient zvoliť buď e-mailovú komunikáciu alebo informovanie prostredníctvom doporučeného listu. Služba informovania prostredníctvom doporučeného listu je spoplatnená administratívnym poplatkom vo výške 200, – Sk.
 3. Za správnosť a úplnosť údajov podľa predchádzajúceho ustanovenia nesie zodpovednosť klient. V prípade uvedenia nesprávnych či vymyslených údajov sa klient vystavuje riziku zrušenie domény bez nároku na náhradu prostriedkov spojených s registráciou domény.
 4. Klient je povinný pri akejkoľvek zmene údajov uvedených v objednávke či poskytnutých v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä údajov o majiteľovi domény či zmene údajov u kontaktnej osoby o tejto zmene bez odkladu informovať poskytovateľa a zabezpečiť vykonanie týchto zmien u domény, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď k zmene došlo.
 5. Klient je povinný pred registráciou domény zaistiť správne nastavenie záznamov registrovanej domény na autoritatívnych DNS serveroch, ktoré budú pri registrácii domény použité. Bez tohto správneho nastavenia nie je možné u niektorých koncoviek domén registračný proces začať. Podrobnosti sú uvedené v popise jednotlivých koncoviek.
 6. Registračný proces bude poskytovateľom zahájený pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
 7. Klient správne, úplne a riadne vyplnil a odoslal objednávku domény.
 8. Klient vykoná správnym spôsobom platbu registračného poplatku a táto platba je systémom poskytovateľa korektne prijatá alebo má klient zloženú u poskytovateľa finančnú zálohu v dostatočnej výške.
 9. V okamihu odosielania registrácia od poskytovateľa k registrátorovi domény je doména voľná na registráciu.
 10. Požadovaný názov domény je voľne dostupný na registráciu a nie je nijako blokovaný či rezervovaný iným záujemcom.
 11. Objednávka spĺňa ďalšie náležitosti, ktoré je nutné požadovať pri registrácii niektorých koncoviek domén. Tieto individuálne náležitosti sú uvedené v podrobnostiach u jednotlivých správcov domén ako napríklad správca nic.cz pre domény sk a správca sk-nic.sk pre domény sk, apod. Či budú oznámené vznesením dotazu na poskytovateľa. Môže sa jednať napr. O nutnosť vykonania súhlase nového majiteľa domény s pravidlami registrátora, o nutnosť podpísanie a zaslanie zmluvy súvisiace s vlastníctvom domény, doloženie dokladov o firme či živnosti majiteľa, správne nastavenie DNS serverov pre doménu aj.
  1.  
 12.  
  1. Žiadosti o registráciu domén sú vybavované chronologicky v poradí, v ktorom dôjde k splneniu všetkých predpokladov pre riadnu registráciu doménového mena (predchádzajúci odsek VOP)
  2. Objednaním registrácia domény nie je požadované doménové meno žiadnym spôsobom pre klienta rezervovaný a kedykoľvek pred i počas registračného procesu môže doménu získať iný záujemca, ktorý splnil skôr všetky náležitosti spojené s registráciou domény.
  3. V prípade, že doména bude pri začatí registračného procesu alebo v priebehu registračného procesu obsadená iným záujemcom, poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči klientovi, ktorý nemá nárok na vrátenie registračného poplatku, ani prípadné ďalšie náhrady nákladov spojené s úsilím o získanie domény. Tento poplatok bude v plnej výške použitý na uhradenie nákladov poskytovateľa spojených s úsilím o získanie domény, vo zvyšné výške sa považuje za cenu zbytočne vynaloženého úsilia poskytovateľa.
 1. predlžovanie
  1. Klient je povinný pre predĺženie domény vždy toto predĺženie objednať, na základe objednávky mu bude vystavená výzva k platbe.
  2. Klient objednáva predĺženie domény buďto vyplnením objednávkového formulára na webových stránkach poskytovateľa prihlásením do svojho zákazníckeho účtu, prostredníctvom proforma faktúry, ktorá je mu poskytovateľom zaslaná 1 kalendárny mesiac pred uplynutím obdobia, či iným poskytovateľom povoleným spôsobom. Pri objednávke predĺženie volí obdobia, na ktoré má byť doména predĺžená, spôsob vykonania platby poplatku za predĺženie domény, spôsob informovania klienta o exspiráciu domény, spôsob zaslania daňového dokladu prípadne poskytuje ďalšie poskytovateľom požadované údaje.
  3. Proces predĺženie platnosti doménového mena bude poskytovateľom zahájený pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
 2. Klient správne, úplne a riadne vyplnil a odoslal objednávku na predĺženie domény, či akceptoval poskytovateľom zaslanú proforma faktúru prostredníctvom jej zaplatenia.
 3. Klient vykoná správnym spôsobom platbu predlžovacieho poplatku a táto platba je systémom poskytovateľa korektne prijatá alebo má klient zloženú u poskytovateľa finančnú zálohu v dostatočnej výške.
 4. V okamihu začatia procesu predĺženie nie je doména v stave, v ktorom už nie je možné toto predĺženie vykonať z dôvodu neskorého splnenia ostatných podmienok klientom či ak je za toto predĺženie po exspirácii domény vyžadovaný osobitný poplatok.
 5. Požadovaný názov domény už nie je obsadený iným záujemcom po tom, čo bola doména pre nepredĺženie zrušená.
 6. Objednávka spĺňa ďalšie náležitosti, ktoré je možno požadovať pri predlžovaní niektorých koncoviek domén (pozri odsek 5.8.2.5 VOP).
  1.  
 7.  
  1. V prípade, že doména bude pri začatí predlžovacieho procesu alebo v priebehu tohto procesu zrušená a obsadená iným záujemcom, klient nemá nárok na vrátenie predlžovacieho poplatku, ani na prípadné ďalšie náhrady nákladov spojené s úsilím o predĺženie domény. Tento poplatok bude v plnej výške použitý na uhradenie nákladov poskytovateľa spojených s úsilím o predĺženie domény, vo zvyšné výške sa považuje za cenu zbytočne vynaloženého úsilia.
  2. V prípade, že doména bude pri začatí predlžovacieho procesu alebo v priebehu tohto procesu zrušená a nebude obsadená iným záujemcom, môže byť doména po dohode poskytovateľa s klientom opäť znovu zaregistrovaná. V tomto prípade môže poskytovateľ požadovať od klienta úhradu rozdielu medzi poplatkom za novú registráciu a medzi sumou, ktorú klient zaplatil poskytovateľovi za nevykonané predĺženie.
  3. V prípade neobjednané predĺženia, nevykonanie správnej platby za predĺženie či nesplnenie ďalších podmienok potrebných pre predĺženie domény môže byť doména po uplynutí doby platnosti (expirácii) klienta vypnuté alebo môže byť inak znemožnené doménu využívať.
 1. Storno požiadaviek klienta
  1. Stornom požiadavke zo strany klienta sa rozumie žiadosť o úplné zastavenie prebiehajúceho procesu registrácie, predĺženia či zmeny u doménového mena alebo žiadosť klienta o zrušení už vykonanej registrácie, predĺženia či zmeny u doménového mena.
  2. V prípade, že už bude registrácia alebo predĺženie domény začaté či doména už bude zaregistrovaná či predĺžená a klient požaduje registračný proces či predĺženie stornovať, je táto procedúra spoplatnená poskytovateľom podľa aktuálneho cenníka dostupného na webových stránkach poskytovateľa. Poskytovateľ môže stornovania registrácie či predĺženie domény odmietnuť, ak situácia neumožňuje stornovať požiadavku klienta (napr. Ak zaregistrovanie či predĺženie domény už nemožno vziať späť). V takomto prípade nemá klient nárok na vrátenie poplatkov spojených s registráciou či predĺžením domény ani na prípadné ďalšie náhrady nákladov spojené s úsilím o získanie domény. Tieto už uhradenej poplatky budú v plnej výške použité na uhradenie nákladov poskytovateľa spojených s úsilím o registráciu alebo predĺženie domény,
  3. U domén nemožno vykonávať storno už vykonaných zmien, napr. Zmena registrátora, zmena majiteľa, zmena DNS serverov apod. Ak chce klient vrátiť doménu do pôvodného stavu, musí požiadať o zmenu v opačnom smere. Táto zmena však môže byť poskytovateľom odmietnutá, pokiaľ to okolnosti neumožňujú, napr. Vykonanú zmenou stratil klient práva k doméne.
 2. Expirácie domény – upozorňovanie klienta
  1. Nasledujúce ustanovenia, týkajúce sa upozorňovanie majiteľa domény na expiráciu domény poskytovateľom, sa týka iba domén, ktoré sú registrované priamo u poskytovateľa.
  2. Termínom nutnosti predĺženia domény sa u väčšiny domén rozumie dátum expirácie (vypršania platnosti). U niektorých domén však môže byť potrebné splniť podmienky pre začatie procesu predĺženie v skoršom termíne pred expiráciou. Tieto výnimky sú uvedené v popise jednotlivých domén na webových stránkach poskytovateľa alebo internetových stránkach registrátora domény, prípadne môžu byť oznámené na vyžiadanie.
  3. Ak klient v objednávke neuvedie inak, je poskytovateľ oprávnený majiteľa domény informovať o blížiacej sa expirácii domény mesiac pred termínom nutnosti predĺženia domény spôsobom, ktorý klient zvolil pri objednávke registrácie. V prípade Subregistrátor sa jedná o e-mailovú adresu označenú ako „robot“. Táto služba nie je spoplatnená.
  4. Vzhľadom na povahu e-mailovej komunikácie poskytovateľ negarantuje doručenie e-mailové správy do e-mailovej schránky klienta a nezodpovedá ani tak za škodu nedoručením prípadne vzniknutú.
  5. Ak zvolí klient pri objednávke zasielanie upozornení na expiráciu doporučeným listom, bude tento list zaslaný na adresu majiteľa domény, uvedenú u kontaktu v zákazníckom účte domény (prípadne na adresu oznámenú poskytovateľovi klientom v súvislosti s uzavretím Zmluvy), 3 týždne pred termínom nutnosti predĺženia domény , pokiaľ nebola dovtedy doména predĺžená. Táto služba je spoplatnená čiastkou 200, – Sk.
  6. Ak zvolí klient pri objednávke oznamovaní upozornenie na expiráciu telefonicky, bude klient kontaktovaný na telefónnom čísle, ktoré je uvedené v kontakte v zákazníckom účte domény (alebo ktoré mu ako kontaktné telefónne číslo klient oznámi v súvislosti s uzavretím Zmluvy), 2 týždne pred termínom nutnosti predĺženie domény, pokiaľ nebola dovtedy doména predĺžená. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto telefonické hovory nahrávať a zaznamenávať. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. V prípade, že sa poskytovateľ klientovi na uvedené telefónne číslo nedovolá v troch uskutočnených pokusoch, nie je ďalej povinný pokúšať sa klienta takto telefonicky kontaktovať s upozornením na expiráciu.
  7. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené tým, že klient vôbec nedostane, včas nedostane, neprečíta si alebo nevezme na vedomie doručenej upozornenie o expirácii domény či poskytovateľ nezastihne klienta na kontaktných informáciách (e-mailovej adrese, poštovej adrese, telefónnom čísle) uvedených v záznamoch domény u poskytovateľa.
  8. V prípade, že klient nebude reagovať na upozornenia o potrebe predĺženie domény, môže poskytovateľ o tomto stave domény informovať priamo vlastníka domény.
 3. Zmeny u domény
  1. Klient je povinný sa pri akomkoľvek požiadavke o zmenu či o informáciu autorizovať uvedením správnych prihlasovacích údajov (login a heslo) do zákazníckeho účtu, kde je doména evidovaná, alebo vyplnením kontaktného formulára po prihlásení do zákazníckeho účtu, kde je doména evidovaná. V opačnom prípade môže byť požiadavka klienta odmietnutý pre nedostatočné overenie oprávnenosti k zmene či k poskytnutie informácie.
  2. Akékoľvek zmeny u domény (zmena majiteľa, zmena technických údajov, zmena registrátora ai.) Môžu byť poskytovateľom spoplatnené podľa aktuálneho cenníka či podľa dohody medzi klientom a poskytovateľom. Proces vykonanie zmien u domény je zahájený až po zaplatení požadovaných poplatkov, toto zaplatenie musí byť vykonané správnym spôsobom presne podľa inštrukcií poskytovateľa a podľa vystavenej výzvy k platbe (správne číslo účtu príjemcu, správna suma, správna mena, správny variabilný symbol).
  3. Zmeny u domény môžu byť vykonávané, iba pokiaľ to stav domény umožňuje (napr. Doména nie je po expirácii) a ak klient aj stav domény spĺňa všetky podmienky potrebné na vykonanie danej zmeny. Tieto podmienky sú stanovené registrátormi jednotlivých koncoviek domén a sú zverejnené v podrobných informáciách o doménach na webových stránkach poskytovateľa a registrátorov jednotlivých koncoviek, popr. sú klientovi oznámené na požiadanie.
  4. Po vykonaní zmien u domény môže dôjsť k oneskoreniu prejavenie zmien v údajoch o doméne v klientskom účte klienta. V prípade, že akékoľvek údaje nezodpovedajú aktuálnemu stavu, je klient povinný o tom bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa, keď túto skutočnosť zistil, informovať poskytovateľa, ktorý podľa možnosti vykoná nápravu.
  5. Ak sú pri zmene u domény vyžadované písomné dokumenty s potvrdením oprávnenej osoby, má poskytovateľ právo túto zmenu odmietnuť, ak má akékoľvek pochybnosti o pravosti týchto dokumentov alebo pokiaľ má pochybnosti o oprávnenosti danej osoby na potvrdenie požadované zmeny. V tom prípade je klient ako žiadateľ o zmenu nútený poskytovateľovi dodať ďalšie materiály a dôkazy, ktoré pochybnosti vyvráti.

Prenájom, správa servera a využívanie siete

Všeobecné ustanovenia

 1. Poskytovanie týchto služieb podľa VOP môže byť zabezpečované v rámci siete poskytovateľa alebo v súčinnosti s ďalšími poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb a subdodávateľmi poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ štandardne poskytuje rýchlosti pripojenia od 64kbps až do 1Gbps. Požiadavky na iné rýchlosti sú riešené individuálne.
 3. Služby sú poskytované nepretržite s výnimkou doby potrebnej pre údržbu technických a softvérových prostriedkov, prostredníctvom ktorých sú služby poskytované, doby výpadkov alebo nečakaných porúch alebo vplyvom vyššej moci.
 4. Služby sú poskytované na území pokrytom konektivitou poskytovateľa alebo jeho zmluvných partnerov, s ktorými na realizáciu služby spolupracuje, prípadne na ďalších miestach, kde je službu technicky možné realizovať a poskytovateľ sa s klientom na tomto mieste dohodnú.
 5. Klient môže používať iba zariadenia, ktorá nenaruší prevádzku siete poskytovateľa, nie sú v rozpore so zákonom a chránenými právami tretích osôb a spĺňajú všetky homologačné a iné požiadavky na používanie stanovené v právnych a iných predpisoch Slovenskej republiky a Európskej únie. Klient si zaobstará potrebný hardvér a softvér potrebný pre prístup do siete a urobí všetky opatrenia na ochranu svojich dát, ako opatrenia na zabránenie prieniku do jeho siete ak jeho zdrojom. Klient zodpovedá za funkčnosť svojich zariadení a ďalších prostriedkov potrebných na prístup do siete Internet.
 6. Klient nesmie v žiadnom prípade vykonávať akékoľvek zmeny na technickom zariadení telekomunikačnej siete vrátane koncového bodu siete, na koncovom zariadení v majetku poskytovateľa, či do týchto zariadení zasahovať alebo ich akokoľvek upravovať a premiestňovať. V prípade porušenia tohto ustanovenia je klient povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.000 Sk za každé takéto porušenie. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka prípadných nárokov na náhradu škody spôsobenej poskytovateľmi, náhrada škody môže byť požadovaná v plnej výške bez akéhokoľvek zohľadnenia výšky zmluvnej pokuty. Porušenie tohto ustanovenia je považované za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje poskytovateľa na okamžité odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ je zároveň oprávnený vymáhať na klientovi všetky spôsobené škody a to popri už zaplatené zmluvné pokuty.
 7. Klient je povinný po celú dobu používania služieb oznamovať poskytovateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa fakturácie a ďalších podstatných skutočností vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi klientom a poskytovateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď k zmene došlo. Ak nebudú také zmeny oznámené včas, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy zo strany klienta a poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi v dôsledku nedodržania tohto ustanovenia.
 8. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nemonitoruje prenášané dáta, a to s výnimkou ich počítanie. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta, ktoré zverejňuje klient v sieti Internet, ani za dáta, ktoré klient v tejto sieti získa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť počítačovej siete (intranetu) klienta. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah prenášaných dát.
 9. U služieb, na ktoré sa uplatňuje agregácie, negarantuje poskytovateľ dosiahnutie plnej objednané rýchlosti, ale iba dosiahnutie rýchlosti po uplatnení agregácie. Uplatnenie agregačného pomeru na službu nie je dôvodom na ukončenie zmluvného vzťahu.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za vznik porúch, závad alebo nefunkčnosti služby celé, alebo čiastočné, ak k týmto poruchám alebo poruchám došlo na základe neodborného a neoprávneného zaobchádzania zo strany klienta alebo tretích osôb.
 11. Klient ohlasuje závady a poruchy na email poskytovateľa: helpdesk@ITHOPE.cz. Klient je povinný ohlásiť svoje identifikačné údaje podľa ním využívané služby tak, aby ho poskytovateľ mohol jednoznačne identifikovať ako konkrétneho zákazníka konkrétnej služby.
 12. Poskytovateľ sa zaručuje odstraňovať klientom nahlásenej závady na sieti poskytovateľa v najkratšom možnom termíne. Pokiaľ bude pri odstraňovaní poruchy alebo poruchy zistené, že táto závada alebo porucha nie je na sieti poskytovateľa, ale na zariadeniach klienta, má poskytovateľ právo na náhradu všetkých vzniknutých nákladov a výdavkov vynaložených na takéto odstraňovanie závady.
 13. V prípade preukázateľného zistenia poruchy na strane poskytovateľa náleží klientovi kompenzácie neuskutočneného prevádzky, a to v rozsahu počtu hodín, po ktorej služba nebola funkčná. Táto kompenzácia bude poskytnutá tak, že o počet hodín neuskutočneného prevádzky služby bezplatne predĺži poskytovania služby. uvedenom pri jednotlivých služieb na internetových stránkach poskytovateľa. Nárok na kompenzáciu nemá odkladný účinok a nezbavuje klienta povinnosti uhradiť bežné poplatky spojené s prevádzkou služby, ktoré mu budú pred, v priebehu alebo po skončení výpadku, na ktorý uplatňuje reklamáciu, vyfakturované.
 14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonávať na svojich zariadeniach vrátane siete potrebnú údržbu, úpravy, doplnenie, meranie, revíziu pod. Najmä z dôvodu, aby pomocou týchto zariadení mohol v najvyššej možnej miere zaistiť prevádzku ponúkaných služieb.
 15. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri vykonávaní odstávky na strane poskytovateľa či pri výpadku služby vplyvom ďalších okolností môže dôjsť k strate dát klienta. Za túto stratu dát poskytovateľ vzhľadom na špecifický charakter poskytovaných služieb žiadnym spôsobom nezodpovedá.
 16. Klient je sám zodpovedný za zálohovanie dát umiestnených alebo prevádzkovaných na zariadeniach poskytovateľa a poskytovateľ za ich stratu nenesie žiadnu zodpovednosť.
 17. Poskytovateľ je povinný dodržiavať telekomunikačné tajomstvo v rozsahu podľa platného právneho poriadku.
 18. Poskytovateľ je oprávnený zamedziť šíreniu dát, ktoré klient poskytuje v rozpore so Zmluvou, VOP a všeobecne platnými právnymi predpismi (najmä dát s obsahom podľa čl. 5 ods. 5.6.1 VOP). Poskytovateľ má právo vykonávať kontroly pripojeného koncového zariadenia z hľadiska zhody druhu a typu zariadenia a spôsobu jeho zapojenie a pripojenie.
 19. Klient je taktiež uzrozumený s tým, že ak si na základe uzatvorenia Zmluvy do vyhradených priestorov poskytovateľa umiestni svoj vlastný server a neuhradí všetky svoje záväzky (najmä dojednanej poplatky z objednané služby alebo prípadné náhrady spôsobených škôd), má poskytovateľ nárok prerušiť poskytovanie služby a uplatniť na klienta server zádržné právo do doby, než budú všetky pohľadávky vyplývajúce zo služby riadne uhradené.
 20. Prenájom a správa servera
  1. Služba virtuálny server umožňuje klientovi prenajať si časť servera vo vlastníctve poskytovateľa, a na tomto priestore prevádzkovať aplikácie.
  2. Služba dedikovaný server umožňuje klientovi prenajať si celý server (stroj) vo vlastníctve poskytovateľa, a na tomto serveri prevádzkovať aplikácie.
  3. Aplikácia umiestňované na server môžu byť dodané poskytovateľom na základe uskutočnenej objednávky alebo ďalšie klientom zvolenej aplikácie, ktoré chce v sieti Internete prevádzkovať, a ktoré na priestor prenajatého servera sám umiestni. Prevádzkované aplikácie nesmú byť v rozpore s uzatvorenou zmluvou, právnym poriadkom SR a všetkými komunitárnymi i medzinárodnými predpismi.
  4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si klient na svoj priestor virtuálneho servera alebo dedikovaný server sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť klientom dodaných aplikácií na poskytnutom priestore virtuálneho servera.
  5. Poskytovateľ odovzdá klientovi novozaloženú službu v plne funkčnom stave, a to vrátane všetkých aplikácií z ponuky poskytovateľa, ktoré klient pri objednaní služby zvolil.
  6. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany poskytovateľa je zaistená iba funkčnosť celého servera (stroje) poskytovateľa a jeho pripojenia k sieti Internetu. Klient je sám zodpovedný za správne vykonávanú správu ním zvolených aplikácií v priestore virtuálneho či dedikovaného servera. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté klientovi v dôsledku jeho neodborného alebo poskytovateľom vopred písomne ​​neodsouhlaseného zásahu do prevádzkovaných aplikácií či celého virtuálneho či dedikovaného servera.
  7. Klient tiež berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade zistenia prevádzke aplikácia, ktorá ohrozuje alebo obmedzuje prevádzku celého servera (stroje) poskytovateľa, má poskytovateľ právo okamžite zastaviť prevádzku takej aplikácie či servera, ktorý problémy spôsobuje, a to až do odstránenia príčiny problému klientom. Z prerušenie prevádzky služby v takom prípade klientovi nenáleží nárok na akúkoľvek kompenzáciu neuskutočneného prevádzky a poskytovateľ je oprávnený po klientovi požadovať úhradu všetkých spôsobených a škôd a vynaložených nákladov.
  8. Klient je oprávnený používať iba zariadenia, ktorá nenaruší prevádzku siete poskytovateľa, nie sú v rozpore so zákonom a chránenými právami tretích osôb a spĺňajú všetky homologačné a iné požiadavky na používanie. Klient zodpovedá za zálohovanie dát umiestnených alebo prevádzkovaných na zariadeniach a obsah prenášaných dát. Poskytovateľom nie sú prenášané dáta nijako monitorovaná, iba počítaná.
  9. Klient ohlasuje prípadné závady prevádzky serverov na e-mailovej adrese ithope@ithope.sk. Na oznámenie závad je klient povinný uviesť všetky svoje identifikačné údaje pre svoje stotožnenie ako konkrétneho klienta konkrétnej služby. V prípade, že dôjde k preukázateľné poruche na strane poskytovateľa, patrí klientovi primeraná náhrada. Táto kompenzácia bude klientovi poskytnutá vo forme bezplatného predĺženia poskytovania služby o počet hodín neuskutočneného prevádzky. Nárok na kompenzáciu nezbavuje klienta povinnosti uhradiť bežné poplatky spojené s prevádzkou služby.
  10. Závady vzniknuté na HW celého servera (stroje) a / alebo na prípojné sieti odstráni poskytovateľ podľa možností čo najskôr tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustály prevádzku služby klientovi.
  11. Poskytovateľ je povinný dodržiavať telekomunikačné tajomstvo. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonávať na svojich zariadeniach potrebnú údržbu, úpravy, doplnenie, meranie, revíziu pod. Najmä z dôvodu, aby pomocou týchto zariadení mohol v najvyššej možnej miere zaistiť prevádzku ponúkaných služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za technické problémy aplikácií na serveri.

Prenájom a predaj software

 1. Klient je svojej objednávke povinný okrem všeobecných náležitostí jednoznačne špecifikovať typ objednávaného softvér a tiež špecifikáciu osôb či osôb, ktorým je licencia určená.
 2. Klient nie je oprávnený inštalovať softvér na viac počítačov, než je zakúpených licencií.
 3. Klient nie je oprávnený vytvárať kópie softvér mimo kópií určených pre zálohovanie.
 4. Klient nie je oprávnený softvér požičiavať, prenajímať alebo predávať akejkoľvek tretej osobe.
 5. Klient nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do vnútornej štruktúry programu, prekladať ho do iných programovacích či národných jazykov, integrovať ho do iného softvér a takto a iným spôsobom ho ďalej šíriť.
 6. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za kvalitu, výkon ani vhodnosť použitia akéhokoľvek softvéru licencovaného treťou stranou.

Design

 1. Práce na zadanom dizajne poskytovateľ začína až po konzultácii požiadaviek klienta priamo s klientom osobne či prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Poskytovateľ na základe konzultovaných požiadaviek vytvorí náhľad dizajnu, ktorý je zaslaný klientovi. Grafické návrhy sú priebežne konzultované na základe tohto zaslaného náhľadu.
 3. Pri požiadavke na zmeny vytvoreného návrhu dizajnu tieto klient uplatňuje u poskytovateľa spôsobom uvedeným v objednávkovom formulári. Navrhované zmeny budú do návrhu zapracované po odsúhlasení oboma stranami.
 4. Odsúhlasený návrh poskytovateľ zasiela klientovi bez zbytočného odkladu po obdržaní platby.

Copywriting

 1. Klient je povinný dodať poskytovateľovi základné podklady pre vytvorenie textov. Týmito podklady sa rozumie najmä reklamná či technické materiály vzťahujúce sa k činnosti klienta, ale aj iné podklady podľa povahy vytváraných webových stránok.
 2. V rámci ceny služby je zahrnutá najviac jedna korektúra vykonaného textu. Ďalšie zmeny oproti pôvodnej zmluve budú účtované osobitne hodinovou sadzbou podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.
 3. Za normostranu sa považuje štandardizovaná strana textu o dĺžke 1800 znakov. Tento rozsah zodpovedá 30 riadkom so 60 znakoch.

Reklamácia

 1. Ak nie je v ustanoveniach VOP týkajúcich sa konkrétnej služby stanovené inak, je klient povinný uplatniť reklamáciu na poskytované služby bez zbytočného odkladu po tom, kedy vadu mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 3 dní (ak nie je inde vo VOP stanovená lehota kratšia ) odo dňa, keď túto vadu mohol zistiť, a to najskôr telefonicky či emailom a následne písomne ​​formou doporučeného listu zaslaného na adresu prevádzky poskytovateľa (adresa sídla poskytovateľa), inak nároky z reklamácie zanikajú. V reklamácii môže klient vzhľadom na špecifický charakter poskytovaných služieb uplatniť len nárok na odstránenie vady. V prípade, že doporučený list obsahujúci reklamáciu vady poskytovanej služby nebude odoslaný najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia vady telefonicky či emailom, nároky z reklamácie vád zanikajú.
 2. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu podľa možností najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia doporučeného listu s reklamáciou. V prípade, že reklamácia bude vybavená kladne, teda vada bude uznaná ako vada spôsobená zavineným porušením povinností poskytovateľa, poskytovateľ vadu odstráni v lehote primeranej odo dňa kladného vybavenia reklamácie, najneskôr však v lehote 60 dní odo dňa prijatia doporučeného listu s reklamáciou
 3. Klient uzavretím Zmluvy berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu tzv. Márny výjazd (výjazd k neexistujúce závade) k ním oznámené závade na službe bude poskytovateľom účtovaný podľa platného cenníka. Zároveň klient súhlasí s tým, že chyba na službe, ktorá si vyžiada opravu zo strany poskytovateľa či jeho zmluvných partnerov, hoci závada nebola spôsobená poskytovateľom či jeho subdodávateľom, mu bude spoplatnená podľa platného cenníka poskytovateľa či jeho subdodávateľa.
 4. Reklamácia prípadných vád nemá vplyv na povinnosť klienta uhradiť poskytovateľovi cenu za vykonanie diela, resp. ďalšie úhrady za vykonané služby.

Helpdesk a záruka úrovne služby

 1. Záruka úrovne služby (SLA management)
  1. Poskytovateľ ručí len za vady, výpadky a iné nedostatky spôsobené porušením jeho povinností. Poskytovateľ najmä neručí za vady spôsobené:
 • v koncepte návrhu poskytnutého klientom, ak nebolo stranami dohodnuté inak
 • nevhodnou povahou vecí či pokynov poskytnutých klientom, ak bol klient na túto nevhodnosť upozornený, či ju pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol sám zistiť, a naďalej na použitie týchto vecí alebo splnenie pokynov trval
 • neodborným zásahom klienta
 • treťou osobou, ktoré klient poskytol prístup k poskytovanej službe, alebo si pre ňu tento prístup vyžiadal
 • za obsah, ktorý klient vkladá, alebo ním ovplyvňuje dodávanú službu.
  •  
   1. Helpdesk (technická podpora).
    1. Hlásenie všetkých vád v poskytovaných službách klient realizuje prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovej adrese ithope@ithope.sk.
    2. Chyby a chyby spôsobené porušením povinností poskytovateľa a vývojom rieši technická podpora poskytovateľa bezplatne v poradí podľa závažnosti chýb.
    3. Riešenie vád, chýb a iných problémov, ktoré sa ukážu byť neexistujúcimi alebo spôsobenými zásahy na strane klienta alebo tretej strany je klientovi účtované podľa platného cenníka hodinovou sadzbou ako práce naviac. O tomto bude klient informovaný ihneď po zistení pôvodu vady.
    4. Riešenie vád prebieha v poradí podľa závažnosti. Poskytovateľ je povinný reagovať na oznámenie o vade alebo chybe a kontaktovať klienta v pracovné dni najneskôr do 24 hodín od oznámenia, ak nie je stranami dohodnuté inak.
    5. Doba riešenie chýb podľa ich závažnosti sa stanovuje:
 • kritická chyba: ovplyvňuje celkový chod systému, náprava je zahájená do 8 hodín od reakcie na prijatí
 • bežná chyba: chyba neovplyvňujúci chod systému, náprava je zahájená do 5 pracovných dní od reakcie na prijatie.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán mimo tento článok VOP upravuje ďalej najmä prevádzkový poriadok (časť 5 VOP) a ďalšie ustanovenia VOP.
 2. Poskytovateľ je oprávnený podľa svojich aktuálnych potrieb a možností zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných služieb, vrátane cien, alebo akékoľvek parametre poskytovaných služieb (vrátane služieb už existujúcich). O týchto zmenách bude klienta informovať minimálne 15 dní vopred, a to na svojich webových stránkach. Klient je povinný sa s týmito zmenami oboznámiť. Zmeny sú účinné od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom budú tieto zmeny zverejnené. Ceny za služby sú zmluvné, odvíja sa podľa aktuálneho sadzobníka, ich nemennosť nie je zaručená.
 3. Uskutočnením platby za službu, ktorá bola poskytovateľom zmenená, pre ďalšie obdobie, dáva klient najavo svoj výslovný súhlas so zmenami as prevádzkou služby podľa aktuálne platnej ponuky pre túto službu.
 4. Poskytovateľ má právo kedykoľvek uplatniť na štandardne poskytovanú službu tzv. Akčnú ponuku, a to napríklad poskytnutím nové služby či nové doplnkové služby k existujúcim variantom za uvádzacie ceny, uplatnením časovo obmedzeného zvýhodnenia danej služby napr. Jej zlacnením, ďalej znížením alebo odpustením zakladajúceho poplatku, zvýhodnením zvýšenou využiteľnosťou služby alebo poskytnutím vybranej doplnkové služby či technológie bezplatne apod. vrátane akejkoľvek kombinácie niekoľkých typov zvýhodnenie zároveň.
 5. Služby zriadené v rámci akciovej ponuky sa riadi podmienkami akčné ponuky zverejnenými na webových stránkach poskytovateľa, a to po dobu určenú poskytovateľom. Na všetky služby, ktoré sú v čase zverejnenia akčnej ponuky už zriadené, alebo sú objednané až po ukončení platnosti akčnej ponuky, nemá klient nárok získať zvýhodnené akčné podmienky. Možnosť zmeny existujúcej bežné služby klienta na službu podľa špecifikácie akčné ponuky určuje a schvaľuje poskytovateľ a táto zmena nie je zo strany klienta akokoľvek vymožiteľná. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejnené akčné ponuky kedykoľvek zmeniť, predĺžiť či predčasne ukončiť bez nároku na akúkoľvek náhradu.
 6. Poskytovateľ má právo kedykoľvek úplne odobrať akúkoľvek službu zo svojej ponuky. Klient, ktorý službu odobratú z ponuky využíva, má nárok na jej prevádzku v pôvodnom rozsahu, nie však na jej úpravy, rozšírenie či zmeny. Klient má možnosť dohodnúť s poskytovateľom prevod takejto svoje služby na niektorú zo služieb podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa. Poskytovateľ môže klienta vyzvať k zmene služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po jeho uplynutí bude prevádzka pôvodnej služby ukončený. Nezmení Ak klient na základe tejto výzvy poskytovateľa využívanú službu, nemá nárok na vrátenie platieb, ktoré v súvislosti s prevádzkou služby pôvodnou uskutočnil. Všetky zmeny uverejní poskytovateľ na svojich internetových stránkach v dostatočnom časovom predstihu.
 7. Časovo obmedzené služby, najmä webhosting, registrácia a paušálne poplatky za dohodnutú úroveň služby nad rámec štandardnej služby sa automaticky predlžujú na ďalšie obdobie, pokiaľ dôjde k úhrade nasledujúce faktúry pre danú službu zo strany klienta. V prípade, že k tejto úhrade nedôjde, je klient povinný v prípade záujmu o predĺženie poskytovania služieb prijať novú objednávku služieb. V opačnom prípade bude poskytovanie služby ukončené ku dňu uplynutia pôvodnej zmluvy. Pre služby s opakovanou platbou je zasielaná faktúra v lehote 1 kalendárny mesiac vopred, a to so splatnosťou 2 týždne.
 8. O akýchkoľvek zmenách v znení VOP, cenníku poskytovateľa, rozsahu ponúkaných služieb a pod. Bude klient informovaný zmenou príslušných dokumentov na webových stránkach poskytovateľa, príp. informácií o takejto zmene v rámci aktuálnych informácií na webových stránkach poskytovateľa. Poskytovateľ o týchto zmenách informuje klienta e-mailom či písomne ​​iba vtedy, ak bolo to medzi zmluvnými stranami vopred dohodnuté.
 9. Klient nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, zmeny a úpravy, a to najmä ak sa týka zásahov do poskytovaných služieb, ktoré boli vykonané z jeho administračného rozhrania alebo s použitím jemu pridelených prihlasovacích údajov do tejto administrácie. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie poskytnuté mu zo strany poskytovateľa, a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je klient oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov meniť podľa svojho uváženia.
 10. V prípade, že v dôsledku zásahu klienta alebo osoby, už klient tento zásah umožnil, do poskytované služby dôjde k prerušeniu funkčnosti služby, zodpovedá za obnovenie jej prevádzky klient. V prípade, že klient obnovenie prevádzky služby samostatne a na svoje náklady nezaistí, má právo požadovať obnovenie prevádzky služby po prevádzkovateľovi. V tomto prípade budú klientovi všetky práce súvisiace s touto obnovou vyúčtované hodinovou sadzbou na základe cenníka prevádzkovateľa.
 11. Klient má právo požiadať poskytovateľa o vypracovanie analýzy určitého riešenia, príp. nájdenie najvhodnejšieho riešenia svojich požiadaviek, a to e-mailovou poštou na jednej z oficiálnych e-mailových adries poskytovateľa uvedených na webových stránkach poskytovateľa. Vykonanie analýzy bude klientovi účtované podľa hodinovej sadzby stanovenej cenníkom poskytovateľa.
 12. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že zodpovedá za všetku škodu spôsobenú poskytovateľovi, jeho ďalším klientom alebo tretím osobám v dôsledku akéhokoľvek neoprávneného používania poskytnutých služieb, najmä porušením prevádzkového poriadku (bod 5.6 VOP), ďalej porušením VOP, zmluvných podmienok, ktoré s danú službou súvisia, všeobecných právnych predpisov a všeobecne uznávaných spôsobov využívania klientom objednané služby či v dôsledku vedomého i nevedomého poskytnutie služieb tretej strane. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci ochrany prevádzke poskytovaných služieb môže poskytovateľ v rámci svojej politiky prevádzky upraviť nastavenie poskytovaných služieb tak, aby v maximálnej možnej miere zabránil ich možnému zneužitiu.
 13. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb klientovi, vypovedať Zmluvu alebo od nej jednostranne odstúpiť najmä v prípade, kedy kvôli rokovania klienta dôjde alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu, spôsobenie škody či obmedzenia ostatných klientov či poskytovateľov, kedy klient poruší VOP (najmä porušenie prevádzkového poriadku podľa bodu 5.6 VOP alebo tohto článku) či povinnosti vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu. Pokiaľ dôjde k tomuto pozastaveniu a klient odstránil príčiny, pre ktoré boli pozastavené služby, poskytovateľ najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa preukázateľného oznámenia odstránení príčiny pozastavenia služby obnoví ich poskytovanie. V prípade, že poskytovateľ služby z vyššie uvedených dôvodov iba pozastaví, je oprávnený následne odstúpiť od Zmluvy, ak klient v lehote 14 dní od prerušenia poskytovaných služieb neodstráni príčiny, pre ktoré bolo poskytovanie služieb prerušené. Rozhodnutie o využití tohto oprávnenia je na poskytovateľovi. Týmto nie je dotknuté právo vypovedať Zmluvu či jednostranne od nej odstúpiť pri podstatnom porušení VOP či povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
 14. Klient uzavretím Zmluvy s poskytovateľom výslovne súhlasí s tým, že mu poskytovateľ môže zasielať e-maily s informáciami o novinkách v ponuke jeho spoločnosti. Klient ďalej súhlasí s tým, že informácie o klientovi (s výnimkou osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú osobitné právne predpisy) budú použité pre marketingové účely poskytovateľa. Klient môže tento súhlas kedykoľvek za trvania zmluvy odvolať, a to písomným oznámením doručeným poskytovateľovi.
 15. Klient súhlasí s tým, aby bol prevádzkovateľom kontaktovaný na svojej e-mailovej adrese uvedenej v objednávkovom liste. V prípade, že si klient nepraje byť kontaktovaný týmto spôsobom, je povinný tento fakt v rámci objednávky výslovne uviesť.
 16. Pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodnuté inak, má poskytovateľ právo na uvedenie svoje referencie na webových stránkach klienta.
 17. Zmluvný vzťah o poskytovaní elektronických komunikačných služieb založený Zmluvou je spojený so zhromažďovaním spracovaním, uchovaním a sprístupňovaním informácií o klientovi (ďalej len „Informácie“). Ochrana Informácií sa v plnom rozsahu riadi týmito zákonmi:

– zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, vo vzťahu k získaným osobným údajom vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu;

– zákonom č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách súvisiacimi predpismi, vo vzťahu k menám, adresám a číslam komunikujúcich strán a obsahu správ prenášaných elektronickými komunikačnými zariadeniami a sieťami (§ 87 a nasl. Tohto zákona);

– zákonom č. 89/1995 Zb. O štátnej štatistike vo vzťahu k činnosti iných subjektov v elektronických komunikačných sieťach a ich štatistickému zisťovanie.

 1. Klient môže sám prijať svoje opatrenia na ochranu a utajenie svojich prenášaných dát, napríklad šifrovaním alebo kódovaním. Musí to však urobiť spôsobom kompatibilným s komunikačným systémom poskytovateľa a tak, aby neobmedzil, neohrozil alebo neznemožnil poskytovanie služieb poskytovateľom.
 2. Poskytovateľ neručí za ujmu na celistvosti a dôvernosti prenášaných dát, pokiaľ k nej dôjde mimo jeho systém, alebo poruchou mimo jeho systém. Neručí tiež za prípadné škody, vzniknuté klientovi obmedzením, znemožnením alebo zrušením prístupu.
 3. Uzatvorením zmluvného vzťahu dáva klient súhlas s tým, aby poskytovateľ v súvislosti so Zmluvou viedol o fyzických alebo právnických osobách informácie pri zachovaní podmienok stanovených vyššie uvedenými zákonmi.
 4. Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré vyplývajú z uzavretého zmluvného vzťahu, alebo ktoré získajú v súvislosti s jeho plnením, a tieto informácie neposkytnú tretej osobe bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Za takéto informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sú v danom odbore všeobecne známe. Záväzok mlčanlivosti platí i po zániku zmluvného vzťahu. Porušením tohto záväzku nie je, poskytne ak ktorákoľvek strana zmluvy informácie orgánom činným v trestnom konaní. Práva a povinnosti založené Zmluvu az nej alebo z VOP vyplývajúce nemôže klient postúpiť inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, ak zákon neustanovuje inak.
 5. Klient nesmie bez vedomia a schválenia poskytovateľa nič meniť na technickom zariadení koncového bodu a koncovom zariadení v majetku poskytovateľa.
 6. Klient nesmie pri využívaní služieb zasahovať do počítačového systému poskytovateľa iným, než dohodnutým spôsobom, najmä sa nesmie pohybovať v iných, než jemu sprístupnených adresároch a používať systémové príkazy, ktorými by menil nastavenia alebo funkciu systému.
 7. Klient zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za škody, ktoré poskytovateľovi spôsobí neodborným alebo poskytovateľom vopred písomne ​​neschváleným zásahom do zariadenia koncového bodu a do zariadenia poskytovateľa. Klient takisto zodpovedá poskytovateľovi za škodu vzniknutú tým, že zariadenie poskytovateľa umiestnené u klienta bolo odcudzené.
 8. Klient sa zaväzuje zabezpečiť svoje technológie proti poškodeniu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na technológiách klienta, ak tieto neboli riadne zabezpečené proti poškodeniu.
 9. Klient sa zaväzuje bez zbytočného odkladu ohlásiť všetky poruchy a závady, ktoré zistí na zariadení poskytovateľa, vrátane strát alebo poškodenie tohto zariadenia.
 10. Klient sa zaväzuje byť v nevyhnutne potrebnom alebo dopredu zvlášť dohodnutom rozsahu nápomocný pri inštalácii príslušného zariadenia v priestoroch klienta, najmä

– dopredu zaistiť pripravenosť priestoru a podmienok prostredia pre inštaláciu a prevádzku zariadenia;

– umožniť v dohodnutú dobu vstup pracovníkov poskytovateľa a jeho subdodávateľov a prevedenia inštalačných prác;

– bezplatne poskytnúť osvetlenie a prípojku elektrickej siete;

 1. Klient sa zaväzuje bezplatne zaisťovať napájanie elektronického komunikačného zariadenia poskytovateľa inštalovaného u klienta, ktoré súvisia s prevádzkou poskytovanej služby.
 2. Klient sa zaväzuje umožniť v dohodnutú dobu pracovníkom poskytovateľov, ktorí sa preukážu oprávnením poskytovateľa, prístup ku koncovému bodu služby ak zariadeniu poskytovateľa.
 3. Klient nesmie využiť pripojenie k prenosu informácií, ktorých obsah by bol v rozpore s právnymi predpismi, všeobecne platnými v Slovenskej republike a EÚ, popr. s právnymi poriadkami ďalších štátov, v ktorých budú dáta prístupné as predpismi medzinárodného práva.
 4. Klient nesmie obťažovať ďalších užívateľov Internetu popr. užívateľa telefónnych služieb nevyžiadanú, najmä sériovú poštou alebo inými nevyžiadanými správami. Klient ďalej nesmie pripojením svojich hardvérových prostriedkov generovať neúmernú záťaž siete, teda najmä takú záťaž, ktorú obmedzí ostatných užívateľov služieb alebo zníži kvalitu služieb používaných inými klientmi či užívateľmi služieb.
 5. Klient sa zaväzuje užívať služby iba prostredníctvom takých prístrojov, ktoré sú schválené alebo uznané na použitie v Slovenskej republike a ich vhodnosť schválil poskytovateľ.
 6. Klient užívajúci hlasové služby je povinný zabezpečiť, že služba bude využívaná iba v príslušnej geografickej oblasti a to podľa údajov uvedených pri registrácii či objednávke služby. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy a poskytovateľ je v tomto prípade oprávnený od zmluvy odstúpiť. Klient nesie zodpovednosť za škody vzniknuté vyššie uvedeným porušením zmluvných povinností.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú protiprávnym konaním klienta alebo tretej osoby, vrátane zneužití identifikačných dokladov klienta. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ak porušenie jeho záväzku bolo spôsobené konaním klienta alebo nedostatkom súčinnosti zo strany klienta. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že postupoval v súlade s príkazmi a žiadosťami klienta, ani za škodu, ktorú klient utrpel v dôsledku svojich vlastných obchodných či iných rozhodnutí, ani za škodu, ktorá bola spôsobená tým, že poskytovateľ konal v súlade so zmluvou alebo tým, že klient porušil Zmluvu.
 8. Poskytovateľ vzhľadom na špecifickú povahu poskytovaných služieb nezodpovedá za škodu, ktorá klientovi vznikne v dôsledku prerušenia služby alebo chybného poskytnutia služby (podľa § 64 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách č. 127/2005 Zb.). Poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk alebo stratu obchodných príležitostí klienta. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah prenášaných správ a dát. Klient sa týmto v súlade výslovne vzdáva práva na náhradu škody v popísaných prípadoch.

Zmluvný vzťah vznik

 1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká okamihom uzavretia zmluvy. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu objednávkového formulára vystaveného poskytovateľom zo strany klienta. Podpisom objednávkového formulára klient prehlasuje, že sa s VOP verejne dostupnými v priestoroch poskytovateľa a na adrese http://www.ITHOPE.sk/dokumenty zoznámil a výslovne s nimi súhlasí. Objednávku dodatočných prác je možné následne vykonať e-mailovou poštou na oficiálnej e-mailovej adrese klienta uvedené v objednávkovom formulári.
 2. Služby sú poskytované na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a klientom a riadi sa ustanoveniami zmluvy a aktuálnom znení VOP. VOP v aktuálnom znení (vrátane príloh a dodatkov) sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom a sú na zmluvný vzťah aplikované v plnom rozsahu. VOP sú prílohou zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade rozporu ustanovení VOP a Zmluvy sa prednostne aplikujú ustanovenia zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je aj Cenník služieb poskytovateľa, ktorý je verejne dostupný na adresehttps://www.ithope.sk/servis-pocitacu/cenik-pro-firmy. Vzťahy VOP a Zmluvou neupravené sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení.
 3. Klient je povinný do objednávky a prípadných ďalších formulárov či listín uvádzať úplné, pravdivé a aktuálne údaje o sebe, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby. V prípade ich zmeny je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa, keď k zmene došlo, oznámiť tieto zmeny poskytovateľovi a vykonať alebo riadnym spôsobom zaistiť ich aktualizáciu v databáze poskytovateľa. Za správnosť a úplnosť údajov nesie zodpovednosť klient. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za akékoľvek škody finančného, ​​materiálneho či duševného charakteru, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných, nepravdivých a / alebo neaktuálnych údajov do databázy poskytovateľa či priamo poskytovateľovi, a že nemá právo na náhradu akékoľvek takto vzniknuté škody.
 4. Klientovi môže byť zriadená služba iba na základe správne, úplné a pravdivo vyplnenej objednávky, v prípade potreby aj následného merania, prípadne tiež na základe riadne a pravdivo vyplnenej a podpísanej písané zmluvy. Zriadenie služby je možné v prípade, že je to technicky realizovateľné a klient zároveň splnil všetky potrebné úkony, ak sú nevyhnutne potrebné alebo poskytovateľom požadované pre zriadenie služby.
 5. Klient je povinný prevziať službu v najkratšom možnom termíne po jej zriadení poskytovateľom. V prípade, že klient odmietne prevziať zriadené služby, je povinný poskytovateľovi uhradiť všetky náklady a škody týmto vzniknuté.
 6. Pri dokončení prác poskytovateľ zašle klientovi potrebné údaje (najmä prístupové údaje, odkaz do siete Internet a pod.) Na kontrolu dokončených prác zo strany klienta. Klient je povinný dokončenej práce bez zbytočného odkladu skontrolovať a overiť, či korešpondujú s jeho požiadavkami. Dielo sa považuje za odovzdané v okamihu uvedomenia poskytovateľa zo strany klienta, že dokončenej práce boli skontrolované a zodpovedajú jeho požiadavkám. V opačnom prípade, tj. Ak má odovzdávané dielo podľa názoru klienta vady, je klient o tomto povinný upovedomiť poskytovateľa bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa bude jednať skutočne o chyby spôsobené poskytovateľom, poskytovateľ bez zbytočného odkladu zabezpečí ich nápravu. V prípade, že sa bude jednať o požiadavky nad rámec pôvodnej špecifikácie diela, budú tieto považované za práce naviac. Tieto budú vykonané až po odovzdaní diela a uhradení jeho ceny. V prípade, že sa bude jednať o chyby spôsobené nevhodnými usmernenia alebo vecami odovzdanými od klienta, na ktorých použitie klient napriek upozorneniu poskytovateľa trval, považuje sa dielo za riadne odovzdané okamihom oznámenia údajný nedostatok poskytovateľmi klientom. V prípade, že sa klient nevyjadrí k dokončeným prácam do 7 dní od zaslania potrebných údajov špecifikovaných v prvej vete tohto ustanovenia, považuje sa dielo za riadne odovzdané.
 7. Riadnemu odovzdanie diela nebráni ojedinelé drobné chyby či nedorobky, ktoré nebránia použitie diela s jeho cieľom, ktorý vyplýva z uzavretej zmluvy medzi poskytovateľom a klientom.
 8. Nárok poskytovateľa na zaplatenie ceny za vykonané dielo vzniká okamihom riadneho odovzdania diela. Ojedinelé drobné vady či nedorobky podľa predchádzajúceho ustanovenia nemajú na tento nárok poskytovateľa vplyv.
 9. Zmluva medzi poskytovateľom a klientom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 1 roka, ak nie je stranami alebo v Zmluve dohodnuté inak. Ak je Zmluva uzatváraná na dobu určitú, vzniká dňom uzatvorenia zmluvy (podľa ustanovenia 7.1.1 VOP) a nadobúda účinnosť dňom zriadenie a sprevádzkovanie služby. Zmluva uzatvorená na dobu určitú sa po uplynutí dohodnutej doby trvania predlžuje vždy opäť o jeden rok, ak žiadna zo zmluvných strán najneskôr 15 dní pred skončením tejto doby určitej nedoručí druhej zmluvnej strane prejav vôle smerujúci k ukončeniu tejto zmluvy. Dohodnutá doba trvania zmluvy sa predlžuje vždy o dĺžku poskytovania kompenzácie neuskutočneného prevádzky poskytnutej poskytovateľom podľa týchto VOP.
 10. Pri kúpe tovaru (najmä softvér podľa bodu 2.1, písm. E VOP) od poskytovateľa klient nadobúda vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny, ak zmluva výslovne nestanovuje inak. Celková kúpna cena môže byť rozložená do splátok, na ktorých počte, výšku a splatnosti sa dohodnú klient s poskytovateľom. Neplnenie splátok sa považuje za hrubé porušenie Zmluvy a oprávňuje poskytovateľa od Zmluvy okamžite odstúpiť.
 11. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá klientovi vznikla v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pre účely týchto VOP považuje najmä taká okolnosť, ktorá nastala nezávisle na vôli poskytovateľa, poskytovateľ ju nemohol v dobe vzniku zmluvného vzťahu predvídať a nemožno ju odvrátiť alebo prekonať ani pri vynaložení všetkej rozumne požadovanej odbornej starostlivosti. Za vyššiu moc sa pre účely týchto VOP považujú najmä:

– živelné udalosti

– zmeny právnych predpisov

– zásahy, rokovania, nečinnosť a úkony tretích osôb

– štrajk alebo výluka zamestnancov či pracovníkov poskytovateľa či tretích osôb

– výpadky elektrického prúdu či iných energií

– výpadky poskytovaných služieb nespôsobené alebo nezavinené poskytovateľom

– záplavy, požiare, zemetrasenia alebo podobnej udalosti prírodného alebo sociálneho rázu.

Zmena

 1. Ak nie je uvedené inak, má klient možnosť kedykoľvek zmeniť spôsob prevádzky alebo rozsah objednanej služby pre ďalšie obdobie pridaním jednotlivých služieb, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá aktuálnej ponuke služieb poskytovateľa uvedené na stránkach poskytovateľa. Táto zmena bude vykonaná po uhradení príslušnej zriaďovacie platby za novo objednanú službu alebo po splnení ďalších podmienok stanovených poskytovateľom.
 2. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že sa dĺžka fakturačného obdobia novej doobjednania služby riadi fakturačnú periódou hlavné služby, ku ktorej si novú službu doobjednal, ak nie je výslovne uvedené alebo dohodnuté inak. Novo doobjednania služba bude klientovi sprevádzkovaná či poskytnutá v najkratšom možnom čase po riadnom prijatí zriaďovacie platby za túto službu na účet poskytovateľa.
 3. ukončenie
 4. Zmluvný vzťah môže byť ukončený dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou, odstúpením od Zmluvy (za podmienok uvedených v Zmluve a VOP), ukončením poskytované služby zo strany Poskytovateľa z dôvodov v Zmluve alebo VOP stanovených, smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby.
 5. V prípade, že zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú, je každá zo zmluvných strán oprávnená Zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byť vykonaná písomnou formou na adresu druhej strany. Výpovedná lehota je 3 kalendárne mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená. V prípade, že predmetom zmluvy bude oi. Registrácia a správa domény, je nutné práva a povinnosti z nej vysporiadať buďto prevedením registrácie domény na iného majiteľa, alebo riadnym dokončením obdobia, na ktoré je doména registrovaná, v súlade so zmluvou. V prípade prevedenia registrácie domény na iného majiteľa klient berie na vedomie, že práva a povinnosti z predchádzajúcej doby, a to vrátane zodpovednosti za predchádzajúce porušenie právnych povinností, sú prevoditeľné a zostáva z nich zaviazaný predchádzajúci majiteľ domény.
 6. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu z dôvodov uvedených v zmluve alebo VOP. V takýchto prípadoch je výpovedná lehota 1 mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď druhej strane doručená. V prípade, že je Zmluva na dobu určitú ukončená poskytovateľ z dôvodov porušovania povinností klientom stanovených v Zmluve alebo VOP, je klient povinný doplatiť poskytovateľovi paušálne platby za obdobie od ukončenia Zmluvy do dátumu, na ktoré bola zmluva pôvodne dohodnutá. V prípade, že sa jedná o paušálne platiaceho klienta, bude výpovedná doba dohodnutá individuálne v závislosti na vysporiadanie záväzkov z paušálnych služieb.
 7. Poskytovateľ má pri zistení jednania zo strany klienta, ktoré podstatne porušuje VOP (najmä prevádzkový poriadok, bod 5.6 VOP), Zmluvu alebo v prípade, že došlo k neuhradenie ceny za poskytovanie služieb, právo okamžite a bez náhrady odstúpiť od Zmluvy a tým ukončiť poskytovanie služby klientovi, ukončiť zmluvný vzťah a zároveň má poskytovateľ právo vyžadovať vedľa zmluvné pokuty aj náhradu škody klientom spôsobenú v plnej výške, a to bez akéhokoľvek zohľadnenia či započítaní zmluvné pokuty za takéto porušenie povinností. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení klientovi. Za podstatné porušenie VOP sa považuje najmä porušenie akejkoľvek povinnosti stanovenej v čl. 5.6 VOP, čl. 6 VOP či omeškanie s úhradou ceny za služby, zakladajúceho poplatku, zmluvné pokuty, administratívneho poplatku,
 8. Ukončením zmluvného vzťahu nie je klient zbavený povinnosti zaplatiť poskytovateľovi všetky ceny, poplatky, zmluvné pokuty či iné platby, ku ktorým je klient povinný na základe VOP či Zmluvy a urobiť iné súvisiace úkony, plynúce z poskytovaných služieb až do ukončenia zmluvného vzťahu a nie je ani zbavený zodpovednosti za prípadné spôsobené škody poskytovateľovi. Týmto tiež nezanikajú poskytovateľovi nároky na neuspokojené pohľadávky vzniknuté v priebehu zmluvného vzťahu. Finančné vysporiadanie vzájomných záväzkov bude vykonané do 30 dní od ukončenia zmluvy.
 9. Ak klient vykoná preregistráciu domény (zmenu registrátora) od poskytovateľa k inej spoločnosti, dňom preregistrácie zaniká zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom v súvislosti s touto jednou doménou a tým Zmluva medzi poskytovateľom a klientom uzatvorená na túto jednu doménu stráca účinnosť. Klient nemá v tomto prípade nárok na vrátenie už uhradenej ceny či poplatkov za zostávajúce nevyužité obdobie prevádzky doménového mena u poskytovateľa.

Platobné podmienky

 1. Ceny za služby sú stanovené zmluvne. Ak nie je v objednávkovom formulári uvedené inak, riadi sa cenníkom spoločnosti ITHOPE sro ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy aj VOP a je verejne dostupný na internetových stránkach poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje zverejniť zmenu cenníka minimálne 14 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeneného cenníku prostredníctvom svojich internetových stránok. Klient je povinný sa so zmenami cenníka zoznámiť. Individuálne odchýlky od cenníka je možné riešiť iba dohodou s poskytovateľom, a to písomnou formou. Ak nie je uvedené inak, sú ponúkané ceny služieb zverejňované bez DPH. Klient vyslovuje súhlas so zmenenými cenami okamihom realizácii platby za službu, ktorej cena bola zmenená. V prípade, že zmenou cenníka dôjde k zmene ceny za službu klientovi už poskytovanú a klient sa zmenenými cenami služieb nesúhlasí, je oprávnený v lehote od uverejnenia zmeny cenníka do dňa nadobudnutia účinnosti týchto zmien písomne ​​oznámiť svoj nesúhlas poskytovateľovi. V tomto prípade sú zmeny cenníka voči klientovi až do dňa ukončenia Zmluvy neúčinné a klient naďalej platia ceny podľa pôvodného nezmeneného cenníka až do doby ukončenia zmluvy.
 2. Aktuálny cenník služieb je verejne dostupný v priestoroch poskytovateľa (teda v sídle spoločnosti) a tiež na internetové adrese http://www.ITHOPE.cz/dokumenty
 3. Pokiaľ nie je špeciálnymi zmluvnými podmienkami ku konkrétnej službe stanovené inak, fakturuje sa zálohovo dopredu, pričom sa služba zriadi (alebo je predĺžená) až bezprostredne potom, kedy je zriaďovacie, predlžovací alebo iná platba od klienta pripísaná na bankovom účte poskytovateľa. Platba musí byť jednoznačne identifikovateľná (najmä identifikácia klienta, za ktorého bola platba odoslaná, správna suma a variabilný symbol) a klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že je sám zodpovedný za včasné vykonanie platby poskytovateľmi. Akýkoľvek poplatok súvisiaci s uskutočnením platby ide na ťarchu klienta a klient je povinný tento poplatok uhradiť. Jedná sa predovšetkým napr. O poplatok za odchádzajúce platbu, poplatok za medzinárodnú platbu, poplatok za platbu on-line kreditnou kartou a pod.
 4. Ak klient nevykoná platbu riadne alebo ak nebude možné prijatú platbu na strane poskytovateľa identifikovať, služba bude považovaná za neuhradenú so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Prijatá a neidentifikovateľná alebo duplicitné platba je zo strany poskytovateľa nevratná a klient má možnosť ju vyčerpať pre úhradu iné služby, ktorú u poskytovateľa objednal či objedná v lehote dvoch mesiacov od prijatia takejto platby na účet poskytovateľa. Poskytovateľ neakceptuje čiastky zaslanej pod variabilnými symbolmi, ktoré boli použité na zriaďovanie alebo predĺženie služby v minulých obdobiach alebo na vykonanie zmeny v minulosti, ak nebolo medzi stranami dohodnuté inak.
 5. Po pripísaní platby zo strany klienta na účet poskytovateľa vystaví poskytovateľ na uskutočnenú platbu riadny daňový doklad, ktorý klientovi doručí e-mailom alebo zverejnením daňového dokladu vo vhodnom elektronickom formáte (napríklad PDF alebo HTML). Klient týmto výslovne súhlasí so zasielaním daňového dokladu iba touto formou. Daňový doklad je splatný v lehote 10 dní odo dňa jeho vystavenia. K cenám sa účtuje DPH podľa právnych predpisov platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V súlade s týmito predpismi sa na daňových dokladoch uvádza dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 6. Na žiadosť klienta môže byť daňový doklad zaslaný tiež poštou. V takom prípade je Poskytovateľ oprávnený účtovať si s tým spojený poplatok podľa aktuálneho cenníka.
 7. Poskytovateľ neakceptuje ako dôkaz úhrady platby písomná, faxové, e-mailová ani žiadna podobná potvrdenie o zaplatení, pokiaľ suma na účet poskytovateľa ešte nebola pripísaná.
 8. Klient záujem na predĺžení prevádzky už existujúcej služby u poskytovateľa dáva najavo napr. Aj tým, že riadne a včas uhradí výzvu na zaplatenie ďalšieho obdobia, ktorú automaticky vygeneruje poskytovateľ, a to v rozsahu zodpovedajúcom type služby vrátane všetkých prípadných doplnkových služieb tak, ako je klient v okamihu vystavenia obnovovacou faktúry využíva.
 9. V prípade omeškania s úhradou ceny za službu (pravidelné i jednorazové platby) na strane klienta je poskytovateľ oprávnený zaslať klientovi upomienku po uplynutí 7 (siedmich) kalendárnych dní po dni splatnosti, pričom je klient súčasne s obdržaním upomienky povinný uhradiť administratívny poplatok za odoslanú upomienku vo výške 500 Sk. Ak klient nevykoná úhradu platieb a administratívneho poplatku v 7 (siedmich) nasledujúcich kalendárnych dní odo dňa, kedy bola odoslaná prvá upomienka, je poskytovateľ oprávnený zasielať ďalšie upomienky opätovne vždy po uplynutí minimálne 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania predchádzajúcej upomienky, pričom za každú takúto odoslanú upomienku je klient povinný uhradiť administratívny poplatok vo výške 500 Sk. Zaplatenie dlžnej čiastky a administratívnych poplatkov za upomienky sa nedotýka práva na náhradu škody,
 10. V prípade, že klient neuhradí cenu za službu (nevykoná platbu) na účet poskytovateľa do dňa splatnosti, teda ocitne sa v omeškaní s úhradou ceny za službu, je poskytovateľ oprávnený klientovi už prvý deň omeškania alebo kedykoľvek v čase omeškania odpojiť a prerušiť dodávku poskytovaných služieb , odobrať HW zariadení a softvér až do úplného uhradenia vzniknutej pohľadávky, pričom klient je v prípade záujmu o opätovné sprevádzkovanie služieb povinný uhradiť poskytovateľovi spolu s dlžnou sumou tiež znovuzapojovací poplatok vo výške 20 Eur.
 11. V prípade, že sa klient dostane do omeškania s úhradou akejkoľvek ceny za službu, poplatku alebo úhradou akejkoľvek čiastky poskytovateľom vyfakturovanej, je povinný poskytovateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a zmluvné úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ustanovenie o iných zmluvných pokutách týmto nie sú dotknuté. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka práva na náhradu škody, tá môže byť poskytovateľom požadovaná vedľa zmluvnej pokuty v plnom rozsahu bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
 12. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa započítať proti pohľadávke poskytovateľa na zaplatenie ceny služieb, jej časti alebo zálohy na nej, žiadnu pohľadávku či jej časť za poskytovateľom, ktorou je veriteľom.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto VOP môžu byť v priebehu účinnosti Zmluvy poskytovateľom menené a upravované. Zmena VOP je klientovi oznamuje prostredníctvom webových stránok poskytovateľa http://www.ITHOPE.cz najmenej 15 dní pred dátumom, kedy bude zmena účinná. V prípade, že klient so zmenami VOP nesúhlasí, je oprávnený v lehote od zverejnenia zmeny VOP do dňa nadobudnutia účinnosti týchto zmien písomne ​​oznámiť svoj nesúhlas poskytovateľovi, v tomto prípade sú zmeny VOP voči klientovi neúčinné a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom sa riadi VOP vo znenie pred zmenou, s ktorou klient nesúhlasí, a to až do doby ukončenia zmluvy.
 2. Klient je povinný sa zoznamovať s aktuálnym obsahom VOP a cenníkom poskytovateľa, a to každých 30 dní, v ktorejkoľvek prevádzke poskytovateľa a / alebo na internetových stránkach poskytovateľa. Ak nie je tu od uverejnenia zmien VOP či cenníku do dňa účinnosti týchto zmien nesúhlasného úkonu klienta, potom platí, že klient so zmenou bez výhrad súhlasí. Súhlas so zmenou VOP či cenníkom vyslovuje klient tiež uhradením platby za služby v čase, keď sú už zmeny VOP účinné.
 3. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v priebehu zmluvného vzťahu aj po jeho skončení dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa všetkých služieb poskytovaných poskytovateľom. Týmto nie je nijako obmedzený či znížený nárok na náhradu škôd spôsobených porušením mlčanlivosti. Všetka komunikácia medzi poskytovateľom a klientom je považovaná za prísne dôvernú. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany poskytovať žiadne informácie týkajúce sa vzájomného obchodného vzťahu (vrátane uskutočnené komunikácie) tretím osobám. Povolenú výnimkou je uverejňovanie marketingových informácií poskytovateľom o svojich klientoch, ktoré môže byť použité na webových stránkach poskytovateľa, a prípadne v jeho marketingových a reklamných tlačovinách. Ďalšou výnimkou je porušenie mlčanlivosti v prípade žiadosti o poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní. Výnimkou je tiež oznamovanie kladných referencií odporúčaniam dobrej kvality služieb a tiež ďalšie výnimky vyplývajúce zo Zmluvy či VOP.
 4. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenia Zmluvy alebo VOP neplatné alebo neúčinné, nemá toto ustanovenie vplyv na platnosť alebo účinnosť zmluvy alebo VOP ako celku.
 5. Zmluva je výrazom pravej, slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán. Zmluvné strany sú plne uzrozumené s obsahom zmluvy a VOP, a to s tým, že práva a povinnosti v Zmluve dohodnutej sú v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a dobrými mravmi, ktorými sa samy riadi.
 6. Miestom plnenia služieb, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom, je sídlo poskytovateľa.
 7. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom sa riadi slovenským právom.
 8. Klient sa s poskytovateľom dohodol, že pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvy a so zmluvou súvisiace je miestne príslušným súdom všeobecný súd, v ktorého obvode má poskytovateľ sídlo.
 9. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.5.2014. Vzťahujú sa na všetky služby poskytované poskytovateľom a sú voľne dostupné na adrese http://www.ithope.sk/dokumenty/vop