Všeobecné ustanovenia ochrany osobných údajov

Vymedzenie pojmov

Servisné podmienky – určujú základné podmienky, pravidlá a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom pri poskytovaní servisných služieb a pri reklamácii servisného zásahu.

Dodávateľ / predávajúci / zhotoviteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a pinén zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / zákazník / objednávateľ / spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a pinén zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo sama spotrebováva tovar a služby.

Zmluva o dielo – Zmluvou o dielo sa rozumie zákazníkom objednaný zámer (osobne, písomne, telefonicky alebo elektronicky) na opravu či úpravu veci, ktorý zhotoviteľ potvrdil a samotná zmluva o dielo je uzatvorená momentom doručenia zariadenia do prevádzkarne zhotoviteľa za účelom vykonania servisného zásahu. Zákazník sa predaním zariadenia k servisnému zásahu / oprave zaväzuje pine a bez výhrad akceptovať tieto servisné podmienky zhotoviteľa. Od tohto momentu medzi objednávateľom a zhotoviteľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Opravou sa rozumie záchrana dát z poškodených pamäťových médií (HDD, Flash pamäte, …)

Úvodné ustanovenie

 1. Všeobecné podmienky je dokument vymedzujúci základné podmienky, pravidlá a povinnosti medzi dodávateľom, ktorým je spoločnosť ITHOPE s.r.o, so sídlom ITHOPE, Viniční 3587/216, Brno-Židenice 615 00, IČO 28309952, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 60332 a zákazníkom, pri predaji tovaru, poskytovaní služieb a reklamácie tovaru a služieb dodaných zhotoviteľom.
 2. Všeobecné ustanovenia rešpektujú platné zákony Slovenskej republiky, najmä potom Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a Zákon na ochranu spotrebiteľa.
 3. Všeobecné ustanovenia v tejto podobe sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnutá iné ustanovenia. Potom sú nové zmluvné podmienky nadradené tomuto poriadku. Nové dojednania nadobúda platnosť iba v prípade, že je dokázateľné v písomnej forme a je potvrdené podpismi osôb oprávnených za zhotoviteľa a objednávateľa konať.
 4. Zákazník má právo vyžiadať si zdarma 1 výtlačok Servisných podmienok, platných ku dňu uzavretia zmluvy.

Obchodné podmienky

Objednávka servisného zásahu a uzatvorenie zmluvy o oprave či úprave veci

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom elektronickej pošty, písomne, telefonicky či ústne sú záväzné. Objednávkou objednávateľ tiež potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Servisnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto Servisné podmienky a ďalšie dokumenty je objednávateľ dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.
 2. Ceny uvedené na www.ithope.sk sú orientačné. Základná cena za služby je vždy závislá na technickej náročnosti vykonaných prác, cenách použitého materiálu, nákladoch za prepravu a ďalších faktoroch, ktoré môžu túto cenu ovplyvniť. Pred potvrdením objednávky dodávateľom je zákazník s touto cenou vždy oboznámený a až po jej odsúhlasení zákazníkom je objednávka považovaná za záväznú.

Cena za zákazku

 1. Súčasťou objednávky (zmluvy o dielo) je dohodnutá predbežná cena vychádzajúca z predpokladanej časovej a materiálovej náročnosti opravy a z cenníka služieb. Cenník služieb je uvedený na Objednávke. Konečná cena je zákazníkovi oznámená po vstupnej analýze. Vstupná analýza záchrany dát (v pracovnej dobe) je zadarmo. Po odsúhlasení konečnej ceny sa stáva objednávka záväznou. Konečnú cenu nemožno bez súhlasu zákazníka prekročiť.
 2. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za prevedený servisný zásah naúčtovanú sumu a v stanovenej lehote.
 3. Pokiaľ zákazník požaduje po úspešnej záchrane dát uvedenie odovzdaného zariadení (HDD) do pôvodného stavu je táto služba poskytuje za úhradu (pozri aj Chybné diely ods. 2).

Platobné podmienky

Možnosti platby:

 1. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí zariadenia – u prvej zákazky vždy
 2. platba dobierkou v prípade zasielania zariadení
 3. platba vopred, prevodom na účet zhotoviteľa IBAN CZ0820100000002500048069. Po prijatí platby bude zariadenie expedovaný.
 4. platba bankovým prevodom (týka sa len firemných zákazníkov pri opakovaných zákazkách). Lehota splatnosti faktúr je 14 dní. Za prekročenie lehoty sa účtuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Rýchlosť spracovania zákazky

1. Normálna doba

Záchrana sa vykonáva priebežne, tak ako je v poradí za ostatnými. Môže byť pozdržaná, predbehnutá prednostnou alebo expresnou zákazkou

 1. Prednostná – príplatok 50% Na záchrane sa pracuje prednostne pred ostatnými, nepretržite, ale iba v rámci pracovnej doby.
 2. Expresná – príplatok 100% Na záchrane sa pracuje prednostne pred ostatnými, nepretržite aj mimo pracovnej doby, vrátane sviatku a víkendu až do dokončenia.

Ochrana dát pri spracovaní zákaziek na záchranu dát

1. Priebeh každej záchrany dát sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník a Zákon o ochrane osobných údajov. Proces obnovy dát firmy ITHOPE s.r.o. (Ďalej spracovateľa) zaručuje dodržanie zvlášť nasledujúcich ustanovení, ktoré vychádza zo spomínaných zákonov:

 1. Spracovateľ prijal také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k spracovávaným dátam, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu spracovávaných dát.
 2. V procese záchrany nie je prípustné otvárať dátové súbory, ak to nie je nevyhnutné na vykonanie obnovy, alebo to nevyžaduje zákazník
 3. Zamestnanci spracovateľa a iné osoby, ktoré spracúvajú dáta na základe zmluvy so spracovateľom, môžu spracovávať dáta len za podmienok a v rozsahu spracovateľom stanovenom a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dátach. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestnania alebo príslušných prác. Tieto povinnosti sú zakotvené v pracovných zmluvách zamestnancov a dohodách o spolupráci.

2. Do priestoru, kde prebieha záchrana dát, nemajú prístup cudzej osoby a ak je to z dôvodu prevádzky nevyhnutné, potom len s doprovodom. Priestory určené pre záchranu dát sú chránené zabezpečovacím zariadením s pripojením na PCO sa zaistenú nepretržitou službou.

3. Všetky kópie zverených dát, získané na účely záchrany dát, sú vymazané po uplynutí 14 dní od zaplatenia ceny zákazky.

Záruka

 1. Zákazník je povinný skontrolovať odovzdaná zachránená dáta najneskôr do 14 dní po zaplatení. Po tejto lehote sú všetky záložné dáta v ITHOPE vymazaná (viď Ochrana dát pri spracovaní zákaziek ods. 3) a reklamáciu už nemožno uznať.
 2. Ak sa nepodarí zhotoviteľovi vykonať objednaný servisný zásah / opravu z dôvodov technických alebo finančných, alebo ak odstúpi zákazník od opravy, bude zariadenie uvedené do pôvodného stavu, len ak je to technicky možné.

Poškodené diely

 1. Zhotoviteľ sa v rámci opravy zariadení zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely na vlastné náklady.
 2. Ak vyžaduje objednávateľ vrátenie chybných dielov po vykonanej oprave, je povinný uviesť túto požiadavku v zmluve o dielo pri prijatí zákazky. V opačnom prípade bude s chybnými dielmi naloží podľa bodu 1.

Odovzdanie zariadenia – dodacie podmienky

 1. Zákazník odovzdá / vyzdvihne zariadenie do / z opravy osobne. Prevádzkareň: Šumavská 416/15, Brno 60200
 2. Zákazník pošle zariadenie na svoje náklady poštou alebo prepravnou spoločnosťou na adresu ITHOPE, Šumavská 416/15, Brno 60200. Odporúčame zásielku pripoistiť na hodnotu tovaru. Pokiaľ zákazník pošle zariadenie k oprave na svoje náklady, potom je mu zariadenie po oprave doručené zadarmo.
 3. Zákazníci v SR majú možnosť využiť ponuku zvozu zariadenie na opravu do firmy ITHOPE. Zvoz zásielky je ITHOPE schopný zabezpečiť na vyžiadanie a za cenových podmienok uvedených v cenníku služieb. Prepravu zariadenie do servisného centra nevykonáva fyzicky zhotoviteľ (firma ITHOPE), ale prepravná spoločnosť (General Parcel alebo iná prepravná spoločnosť). Zákazník je povinný dodržať prepravné podmienky prepravnej služby http://www.generalparcel.cz/ zvlášť čo sa týka hmotnosti a spôsobu balenia zásielok.
 4. Opravené zariadenia po dohode zašle zhotoviteľ na zákazníkom udanú adresu zadarmo (v prípade podľa ods. 2) alebo za dohodnutú cenu prepravy.
 5. Spoločnosť ITHOPE nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave zariadenia do alebo z ITHOPE. Prepravu zariadenie nevykonáva fyzicky zhotoviteľ (firma ITHOPE), ale prepravná spoločnosť (General Parcel alebo iná prepravná spoločnosť). Pri reklamácii prepravovanej zásielky sa ITHOPE riadi obchodnými podmienkami prepravnej spoločnosti. Dôkladne prehliadnite zásielku pri jej prevzatí. Je nutné bezprostredne pri prevzatí skontrolovať aj obsah zásielky, nielen neporušenosť či poškodenie obalu. Pri akomkoľvek poškodení spíšte s kuriérom písomný zápis o poškodení zásielky. Bezodkladne informujte spoločnosť ITHOPE spol. s r. o., ktorá bude ako príkazca prepravy reklamáciu vybavovať. Je doporučené zaobstarať foto zásielky a poškodených častí. Na nedostatočne zdokumentované či neskoršie reklamácie nemusí byť braný ohľad. Viac napr. Na www.generalparcel.cz

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Servisné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach Dodávateľa v deň uzatvorenia zmluvy.
 2. Potvrdením objednávky zákazník prijíma všetky ustanovenia týchto Servisných podmienok v znení platnom v deň potvrdenia objednávky a tiež prijíma platnú, aktuálnu cenu objednaného tovaru a služieb.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 16. 5. 2018.