Dohoda o zachovaní mlčanlivosti

ITHOPE s r.o.

Viniční 3587/216, Brno-Židenice 615 00

Mobil: +420724689

Email: zachranadat@ithope.sk

uzatvorená medzi účastníkmi

ITHOPE s.r.o.

zo sídlom Viniční 3587/216, Brno-Židenice 615 00

IČ: 28309952

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 60332

zastúpená: Mgr. Jana Jarošová, konateľ

(ďalej len „ITHOPE“)

a

………………………………………………………………………………………………………..

zo sídlom………………………………………………………………………………………………………..,

IČ: …………………………………

zapísaná v obchodnom registri vedenom …….

zastúpená:

(ďalej len „Zákazník“)

ktorí sa dnešného dňa, mesiaca a roka dohodli takto:

  1. Účastníci tejto dohody majú záujem na úspešnom vybavení zákazky, ktorá bude realizovaná na základe vzájomnej dohody Zákazníka a ITHOPE.
  2. Vzhľadom na vyššie uvedené, zaväzuje sa ITHOPE zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s výnimkou informácií verejne prístupných, o ktorých sa v dôsledku vykonávania hore uvedených činností počas platnosti tejto dohody dozvie a neuverejní ich, ani k nim neumožní prístup tretím osobám.
  3. ITHOPE sa zaväzuje, že akékoľvek informácie a dáta obsiahnuté v zaslaných dokumentoch a záznamových médiách nepoužije v rozpore s účelom, na ktorý mu boli poskytnuté, ani ich neprezradí, alebo k nim neumožní prístup iným spôsobom tretím osobám. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť zo strany ITHOPE sa vzťahuje na všetky skutočnosti s výnimkou informácií verejne prístupných, o ktorých sa ITHOPE dozvie ako v čase pred prevzatím zákazky, tak počas jej realizácie a aj po jej ukončení.
  4. Zákazník súhlasí s tým, že výstupy zo zákazky odovzdá ITHOPE len osobe zastupujúcu Zákazníka, ktorá je uvedená v tejto dohode prípadne inej osobe s plnou mocou udelenou Zákazníkom alebo bude zákazka odovzdaná Zákazníkom schváleným spôsobom (napr. Doručením na dobierku).
  5. Túto dohodu možno meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
  6. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch účastníkov, pokiaľ nie je v dohode dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými platnými právnymi predpismi SR.
  7. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každý účastník dostane po 1 vyhotovení. Účastníci prehlasujú, že si dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom, ktorý je prejavom ich slobodnej vôle, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Brne        dňa                                                                      ITHOPE spol. s r.o.

V                  dňa                                                                       Zákazník

www.ithope.sk